Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 65/2007 - 67Usnesení NSS ze dne 29.04.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

5 Afs 92/2004


přidejte vlastní popisek

6 As 65/2007 - 67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Věry Šimůnkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: A. O., zastoupeného JUDr. Milanem Bedrošem, advokátem, se sídlem Pekárenská 12, Brno, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. 1. 2007, č. j. 57 Ca 11/2006 - 35, ve znění opravného usnesení ze dne 6. 4. 2007, č. j. 57 Ca 11/2006 - 53,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátovi JUDr. Milanu Bedrošovi, se nepřiznává odměna za zastupování.

Odůvodnění:

Včasnou kasační stížností ze dne 20. 2. 2007 podanou u Krajského soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) téhož dne se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku krajského soudu ze dne 15. 1. 2007, č. j. 57 Ca 11/2006 - 35. Tímto rozsudkem krajský soud jednak ve výroku o vině zamítl žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odboru dopravy ze dne 6. 3. 2006, sp. zn. S - JMK 4892/2006/OD/Ko (dále jen „rozhodnutí o odvolání“), ve spojení s rozhodnutím Magistrátu města Brna, odboru dopravy ze dne 22. 12. 2005, č. j. OD - 85990 - PZ/05 CI, OD - 86181 - PZ/05 CI (dále jen „rozhodnutí správního orgánu I. stupně“), jednak ve výroku o uložení sankce změnil rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí správního orgánu I. stupně tak, že se od uložení sankce upouští s tím, že v ostatním zůstávají napadená rozhodnutí beze změny a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení a odměně ustanoveného advokáta.

Usnesením krajského soudu ze dne 6. 4. 2007 na č. l. 54 byl stěžovatel osvobozen od soudních poplatků a ustanoven mu k ochraně jeho zájmů v řízení o kasační stížnosti zástupce (advokát), jehož prostřednictvím krajský soud stěžovatele vyzval usnesením ze dne 9. 5. 2007 na č. l. 59 k doplnění kasační stížnosti, a to ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení. Současně byl stěžovatel poučen o následcích nevyhovění této výzvě, tj. o odmítnutí podání podle ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovateli byla výzva doručena dne 14. 5. 2007 k rukám právního zástupce.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu krajského soudu k doplnění kasační stížnosti ve lhůtě označeným soudem stanovené nereagoval, jsou dány důvody k odmítnutí kasační stížnosti podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož právního předpisu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s., podle kterých nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Vzhledem k tomu, že soudem ustanovený advokát neprovedl v řízení o kasační stížnosti žádný úkon, vyjma nahlížení do spisu, které však není podle ustanovení § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti. č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a o náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů samostatným úkonem, nepřiznal Nejvyšší správní soud zástupci stěžovatele odměnu za zastupování.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 29. dubna 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru