Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 63/2007 - 100Usnesení NSS ze dne 17.04.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníFTV Prima, spol. s r. o.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
VěcTisk, rozhlas, televize
Prejudikatura

4 Azs 10/2003


přidejte vlastní popisek

6 As 63/2007 - 100

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, zastoupeného Mgr. Ludmilou Kutějovou, advokátkou, se sídlem Sokolovská 49/5, Praha 8, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 2. 8. 2006, sp. zn. 2006/293/jfu/FTV, č. j. 7835/06, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2007, č. j. 10 Ca 418/2006 - 60,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobci jako provozovateli celoplošného televizního vysílání programu Prima televize byla rozhodnutím žalované shora specifikovaným udělena pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, nezařazovat do vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Žaloba, kterou žalobce vznesl proti tomuto rozhodnutí žalované, byla rozsudkem Městského soudu blíže označeným v záhlaví tohoto usnesení zamítnuta a o nákladech řízení o žalobě bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu. Rozsudek Městského soudu v Praze byl doručen žalobci (právní zástupkyni) dne 24. 5. 2007 a dne 8. 6. 2007 byla u tohoto soudu podána kasační stížnost, kterou se žalobce domáhá přezkumu rozhodnutí městského soudu Nejvyšším správním soudem.

Meritornímu přezkumu může být rozhodnutí městského soudu podrobeno pouze v případě, že kasační stížnost byla podána včas. V projednávané věci tak tomu ovšem není.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 120 s. ř. s. platí, že není-li v ustanoveních s. ř. s. o kasační stížnosti stanoveno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části třetí hlavy I. s. ř. s. (obecná ustanovení o řízení). Podle § 40 s. ř. s. odst. 2 lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Lhůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno (§ 40 odst. 4 s. ř. s.).

V projednávané věci byl rozsudek městského soudu žalobci doručen 24. 5. 2007 (ve čtvrtek), dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti končila proto ve čtvrtek 7. 6. 2007, přičemž pro včasné podání opravného prostředku by postačilo podání kasační stížnosti k poštovní přepravě v tento den (počátek lhůty byl dán doručením kasační stížnosti ve čtvrtek 24. 5. 2007, lhůta počala běžet dnem následujícím a skončila uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty, tedy ve čtvrtek 7. 6. 2007. Ze spisu Městského soudu v Praze však bylo zjištěno, že kasační stížnost byla předána (osobně) tomuto soudu dne 8. 6. 2007, tedy po uplynutí lhůty stanovené s. ř. s. Za těchto okolností byla podána opožděně.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, jestliže byl podán opožděně; za použití § 120 s. ř. s. ve spojení s § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako opožděně podanou odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. dubna 2008

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru