Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 60/2006Usnesení NSS ze dne 17.05.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníRada města Černošice
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

6 As 60/2006 - 42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně: Ing. D. G., zastoupena JUDr. Janem Pavlokem, advokátem, se sídlem Na Příkopě 391/7, Praha 1, proti žalované: Rada města Černošice, se sídlem Riegrova 1209, Černošice, zastoupena JUDr. Přemyslem Váchou, advokátem, se sídlem Rumunská 29, Praha 2, proti rozhodnutí žalované č. j. 8163/03 ze dne 4. 12. 2003, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 44 Ca 72/2005 - 23 ze dne 13. 4. 2006,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalovaná (dále jen „stěžovatelka“) svou kasační stížností napadá rozsudek Krajského soudu v Praze č. j. 44 Ca 72/2005 - 23 ze dne 13. 4. 2006, kterým bylo zrušeno její rozhodnutí č. j. 8163/03 ze dne 4. 12. 2003, věc jí byla vrácena k dalšímu řízení a zároveň jí byla uložena povinnost zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení. Stěžovatelka napadá rozsudek krajského soudu z důvodu podle § 103 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a tvrdí, že krajský soud vyšel při posouzení věci z nesprávného právního posouzení.

Nejvyšší správní soud v první řadě zkoumal podmínky přípustnosti kasační stížnosti stěžovatelky. Kasační stížnost je přípustná, pokud se opírá o zákonem vymezený důvod (§ 103 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 104 odst. 4 s. ř. s.) a pokud se nejedná o stížnost proti rozhodnutí, které je ex lege z kasačního přezkumu vyloučeno (§ 104 odst. 1 až 3 s. ř. s.). Zatímco první podmínku přípustnosti, tedy přípustný důvod, kasační stížnost stěžovatelky splňuje, podmínku druhou již nikoliv.

Podle ustanovení § 104 odst. 3 písm. a) je kasační stížnost nepřípustná proti rozhodnutí, jímž soud rozhodl znovu poté, kdy jeho původní rozhodnutí bylo zrušeno Nejvyšším správním soudem; to neplatí, je-li jako důvod kasační stížnosti namítáno, že se soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu.

č. j. 6 As 60/2006 - 43

Nejvyšší správní soud konstatuje, že z předloženého soudního spisu vyplývá, že napadeným rozsudkem Krajský soud v Praze rozhodl znovu poté, kdy Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 25. 8. 2005, č. j. 6 As 40/2004 - 62, předchozí rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. 3. 2004, č. j. 45 Ca 5/2004 - 31 zrušil a zavázal ho právním názorem. Dále Nejvyšší správní soud z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zjistil, že se krajský soud při svém novém rozhodnutí plně odvolal na odůvodnění zmíněného

rozsudku Nejvyššího správního soudu. Stěžovatelka pak ve své kasační stížnosti ani nenamítá, že by krajský soud závazný právní názor Nejvyššího správního soudu nerespektoval, její argumentace směřuje totiž právě proti tomuto názoru. S ohledem na tyto skutečnosti Nejvyšší správní soud uzavírá, že předpoklady nepřípustnosti kasační stížnosti, jak je stanoví norma obsažená v ustanovení § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s., byly naplněny.

Pro úplnost lze dodat, že Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. 6 As 40/2004 jasně vyjádřil svůj názor na výklad hmotného práva (zde práva na informace), který byl pro krajský soud závazný; i ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV ÚS 136/05 ze dne 8. 6. 2005 vyjádřil, že ustanovení § 104 odst. 3 písm. a) s. ř. s. zajišťuje, aby se Nejvyšší správní soud nemusel znovu zabývat věcí, u které již jedenkrát svůj právní názor na výklad hmotného práva závazný pro nižší soud vyslovil, a to v situaci, kdy se nižší soud tímto právním názorem řídil.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť návrh stěžovatelky je podle s. ř. s. nepřípustný. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm .

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

č. j. 6 As 60/2006 - 44

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru