Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 6/2007Rozsudek NSS ze dne 15.08.2007

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Kladna, Odbor výstavby
VěcStavební zákon
Prejudikatura

6 Ads 31/2004


přidejte vlastní popisek

6 As 6/2007 - 33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: J. P., zastoupen JUDr. Vladimírem Nedvědem, advokátem, se sídlem Štítného 1344, Kladno, proti žalovanému: Magistrát města Kladna, se sídlem náměstí Starosty Pavla 44, Kladno, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 6. 2006, č. j. Výst. 1057/06/Če/330 a ze dne 20. 6. 2006, č. j. Výst. 1733/05/Če/330 a č. j. Výst. 621/2004/Če/330, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2006, č. j. 7 Ca 223/2006 - 13,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností napadá shora uvedené usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla jeho žaloba proti výše uvedeným rozhodnutím žalovaného postoupena Krajskému soudu v Praze jako soudu místně příslušnému.

V kasační stížnosti stěžovatel uvádí, že s postoupením věci Krajskému soudu v Praze nesouhlasí, neboť Městský soud v Praze již zahájil řízení přidělením čísla jednacího a vyžádáním si potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Městský soud se dle stěžovatele vyhýbá vydání předběžného opatření a navíc postoupil věc Krajskému soudu v Praze, který byl rozhodnutím Nejvyššího správního soudu prohlášen za podjatý.

č. j. 6 As 6/2007 - 34

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel podal dne 8. 8. 2006 u Městského soudu v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 6. 2006, č. j. Výst. 1057/06/Če/330, o zamítnutí žádosti o povolení předčasného užívání stavby, a rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2006, č. j. Výst. 1733/05/Če/330 a č. j. Výst. 621/2004/Če/330, o přerušení řízení o žádosti o uložení opatření na sousedním pozemku k provedení dokončovacích prací. V žalobě stěžovatel dále žádal o vydání předběžného opatření.

Napadeným rozhodnutím Městský soud v Praze postoupil věc Krajskému soudu v Praze dle ustanovení § 7 odst. 6 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Napadené rozhodnutí soud odůvodnil tak, že žalobce žalobou brojil proti rozhodnutím Magistrátu města Kladna, jehož sídlo se nachází v obvodu Krajského soudu v Praze, a tento soud je proto dle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. místně příslušný k projednání návrhu.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.) a tuto kasační stížnost podal včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Kasační stížností je napadeno usnesení krajského soudu o postoupení věci místně příslušnému soudu. Jak se již vyjádřil Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 27. 1. 2005, č. j. 6 Ads 31/2004 - 35, www.nssoud.cz, je kasační stížnost proti usnesení o postoupení věci místně příslušnému soudu podle ustanovení § 7 odst. 6 s. ř. s. přípustná. Tvrzení stěžovatele jsou pak podřaditelná pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., tedy pod tvrzenou nezákonnost spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení.

Podle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s., nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Místní příslušnost zkoumá soud před tím, než začne jednat o věci samé (§ 105 odst. 1 věta první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád /dále jen „o. s. ř.“/ ve spojení s § 64 s. ř. s.). Rozhodl-li soud o věci samé bez jednání, zkoumá místní příslušnost jen před vydáním rozhodnutí (§ 105 odst. 1 věta právní o. s. ř. ve spojení s § 64 s. ř. s.). Není - li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému (§ 7 odst. 6 s. ř. s.).

Stěžovatel napadl žalobou výše označená rozhodnutí Magistrátu města Kladna, jehož sídlo je v obvodu Krajského soudu v Praze. Stěžovatel v kasační stížnosti správně uvádí, že řízení bylo zahájeno dnem doručení jeho žaloby Městskému soudu v Praze. Skutečnost, že řízení bylo zahájeno u určitého soudu, však neznamená, že řízení musí být u takového soudu i dokončeno. Soud je naopak povinen zkoumat, zda je věcně a místně příslušný k projednání doručeného návrhu (žaloby). Jelikož stěžovatel souhlasil s projednáním věci bez jednání (§ 51 odst. 1 s. ř. s.), zkoumal Městský soud v Praze svou místní příslušnost před vydáním rozhodnutí. Městský soud v Praze tak dle Nejvyššího správního soudu správně dospěl k závěru, že k řízení o žalobě proti výše označeným rozhodnutím žalovaného je příslušný Krajský soud v Praze, neboť v obvodu tohoto soudu je sídlo žalovaného.

Tvrzení o podjatosti „Krajského soudu v Praze“ stěžovatel nijak nekonkretizoval ani nezdůvodnil, proto se jím Nejvyšší správní soud nemohl zabývat. Nejvyšší správní soud navíc pouze podotýká, že stěžovatel může vznést námitku podjatosti jednotlivého soudce, soudní osoby, tlumočníka nebo znalce, kteří se budou podílet na řízení u Krajského soudu

č. j. 6 As 6/2007 - 35

v Praze jako soudu věcně a místně příslušného. Námitku je však povinen zdůvodnit a uvést konkrétní skutečnosti, z nichž je dovozována (§ 8 odst. 5 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud tak s ohledem na výše uvedené uzavírá, že v souzené věci neshledal stěžovatelem namítaný důvod kasační stížnosti dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.)

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 1 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 s. ř. s. Stěžovatel ve věci úspěch neměl, nemá tedy právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Žalovaný žádné náklady neuplatňoval a Nejvyšší správní soud ani žádné jemu vzniklé náklady ze spisu nezjistil, a proto rozhodl tak, že žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru