Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 6/2005Usnesení NSS ze dne 08.02.2006

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát hlavního města Prahy
VěcStavební zákon
Prejudikatura

5 Afs 13/2003


přidejte vlastní popisek

6 As 6/2005 - 95

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Ing. J. V., zastoupen Mgr. Ing. Markem Němcem, advokátem, se sídlem Nádražní 106, Sedlčany, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 208/2003 - 60 ze dne 16. 9. 2004,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze, shora blíže označenému, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného Magistrátu hlavního města Prahy č. j. MHMP - 110814/2002/VYS/Kš/Cs ze dne 6. 6. 2003 ve věci odstranění stavby dvou tenisových kurtů, technologického zařízení, nafukovací haly a rozvodů elektřiny a plynu na parcelách č. 346/22, 346/4, 352/1 a 352/2 v katastrálním území P. – K. Kasační stížnost podal stěžovatel k poštovní přepravě dne 25. 10. 2004 (obálka od zásilky zaslané doporučeně pod č. R 0 ze S. je v soudním spise městského soudu založena na čísle listu 67), městskému soudu byla kasační stížnost doručena 26. 10. 2004.

Nejvyšší správní soud, dříve než by přikročil k vlastnímu posouzení námitek kasační stížnosti, zkoumal, zda kasační stížnost byla podána včas a zda se jí tak lze věcně zabývat. Podle § 106 odst. 2 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), kasační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle věty poslední téhož ustanovení nelze zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti prominout.

Napadený rozsudek byl stěžovateli (jeho právnímu zástupci) doručen 8. 10. 2004 (doručenka je v soudním spise založena na čísle listu 58). Počátek lhůty, v níž lze podat kasační stížnost, je dán dnem doručení písemného vyhotovení rozsudku městského soudu (podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek). Dne 8. 10. 2004, kdy byl napadený rozsudek doručen, byl pátek, lhůta pro podání kasační stížnosti počala běžet

č. j. 6 As 6/2005 - 96

v sobotu 9. 10. 2004. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů (o což v projednávané věci jde) uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. pak stanoví, že lhůta je zachována, bylo-li podání poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li s. ř. s. jinak. Lhůta pro podání kasační stížnosti v projednávané věci skončila dnem, jenž se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek běhu lhůty, což je den doručení. Dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti proti rozsudku městského soudu doručenému v pátek 8. 10. 2004 skončila v pátek 22. 10. 2004, přičemž pro včasnost podání kasační stížnosti postačovalo v tento den podat kasační stížnost k poštovní přepravě. Poněvadž kasační stížnost byla k poštovní přepravě podána až v pondělí 25. 10. 2004, stalo se tak opožděně, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout.

Názor, který stěžovatel předestírá v doplnění kasační stížnosti doručené městskému soudu dne 27. 12. 2004, totiž že počala-li lhůta pro podání kasační stížnosti běžet v sobotu 9. 10. 2004, pak posledním dnem lhůty byla opět sobota 23. 10. 2004, resp. první pracovní den po této sobotě, tedy pondělí 25. 10. 2004, je názorem nesprávným, jenž nerespektuje ustanovení § 40 odst. 1 a 2 s. ř. s., jak bylo výše vyloženo. Jedná se totiž o lhůtu určenou podle týdnů, jejíž konec je spjat se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek (tedy dnem doručení).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud odmítne návrh usnesením, jestliže byl podán opožděně. Z důvodů, které Nejvyšší správní soud shora vyložil, postupoval proto podle cit. ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. a kasační stížnost odmítl.

Byl-li návrh na zahájení řízení odmítnut, žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. února 2006

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru