Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 54/2014 - 11Usnesení NSS ze dne 27.03.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníQ group s.r.o.
Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát
VěcProcesní

přidejte vlastní popisek

6 As 54/2014 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Šimky, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: Q group s.r.o., se sídlem Riegrova 28, Olomouc, IČ: 258 34 380, zastoupené JUDr. Zdeňkem Novákem, advokátem, se sídlem Čechova 1184/2, Přerov, proti žalované: Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát, se sídlem Štěpánská 15, Praha 2, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované č. j. ČOI 3522/14/O100/3000/13/14/Hl/Št ze dne 10. ledna 2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 5 A 27/2014 - 14 ze dne 18. února 2014,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla ve výše uvedené věci doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“), která však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel, či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

Stěžovatelka soudní poplatek současně s podáním kasační stížnosti neuhradila. Nejvyšší správní soud stěžovatelku výzvou č. j. 6 As 54/2014-6 ze dne 11. března 2014 vyzval mimo jiné ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudního poplatku, přičemž jí k tomu stanovil lhůtu dvou týdnů od doručení předmětné výzvy. Stěžovatelka byla poučena o způsobech platby. Stěžovatelka byla rovněž poučena o následcích nesplnění své poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Výzva k zaplacení soudního poplatku byla právnímu zástupci stěžovatelky doručena prostřednictvím datové sítě do datové schránky ve středu dne 12. března 2014, lhůta dvou týdnů pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula ve středu dne 26. března 2014.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Do dne vydání tohoto rozhodnutí soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelka nezaplatila. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. března 2014

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru