Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 51/2004Usnesení NSS ze dne 29.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Brna, Odbor vnitřních věcí
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Oprav. prostředek / ústav. stíž.
III. ÚS 149/2008

přidejte vlastní popisek

6 As 51/2004 - 195

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: A. O., proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 5. 2004, č. j. 57 Ca 41/2003 - 72,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem zamítl krajský soud žalobcovu (dále jen „stěžovatel“) žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 5. 2002, č. j. OVV/SO/297/02. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto stěžovatelovo odvolání a potvrzeno rozhodnutí Komise k projednávání přestupků městské části Brno – střed ze dne 18. 3. 2002, č. j. VVP/249/2002, jímž byl stěžovatel uznán vinným ze spáchání přestupku proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost, v níž mj. požádal o ustanovení zástupce soudem a o osvobození od soudních poplatků. Žádost o ustanovení zástupce soudem Krajský soud v Brně zamítl usnesením ze dne 21. 7. 2004, č. j. 57 Ca 41/2003 - 99. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel též kasační stížnost, ta byla zamítnuta rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 6 As 29/2005 - 153 ze dne 12. 4. 2007. Stěžovatelova žádost o osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační stížnosti byla zamítnuta krajským soudem usnesením č. j. 57 Ca 41/2003 - 115 ze dne 17. 1. 2005. I toto usnesení napadl stěžovatel kasační stížností, kterou Nejvyšší správní soud zamítl rozsudkem ze dne 27. 9. 2007, č. j. 6 As 31/2005 - 185.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel byl k předložení plné moci udělené zvolenému advokátovi pro řízení o kasační stížnosti vyzván usnesením krajského soudu č. j. 57 Ca 41/2003 - 106 ze dne

č. j. 6 As 51/2004 - 196

20. 8. 2004. Přes výzvu stěžovatel plnou moc nepředložil. Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který vzdor výzvě soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. listopadu 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru