Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 45/2021 - 19Usnesení NSS ze dne 12.05.2021

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníShare Car!, z.s.
Magistrát města Olomouce
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

6 As 45/2021 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera, soudce JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: Share CAR!, z. s., sídlem Příbramská, 67, Verneřice, zastoupeného Mgr. Václavem Voříškem, advokátem, sídlem Pod Kaštany 245/10, Praha 6 – Dejvice, proti žalovanému: Magistrát města Olomouce, sídlem Horní náměstí 583, Olomouc, týkající se žaloby proti nezákonnému zásahu žalovaného spočívajícímu v tom, že žalovaný požádal soudního exekutora Mgr. Jana Valentu z Exekutorského úřadu Olomouc, sídlem Dr. Milady Horákové 496/27, Olomouc, aby provedl exekuci exekučních titulů: 1) příkaz žalovaného ze dne 21. 11. 2018, č. j. SMOL/284378/2018/OARMV/PZP/Mir, 2) příkaz žalovaného ze dne 14. 12. 2018, č. j. SMOL/305433/2018/OARMV/DPD/Reg, 3) příkaz žalovaného ze dne 26. 2. 2019, č. j. SMOL/054696/2019/OARMV/DPD/Mor a 4) příkaz žalovaného ze dne 27. 2. 2019, č. j. SMOL/055544/2019/OARMV/DPD/Moro, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, ze dne 24. 11. 2020, č. j. 65 A 16/2020 - 55,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Stěžovateli se vrací soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupce stěžovatele, advokáta Mgr. Václava Voříška do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá kasační stížností rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, ze dne 24. 11. 2020, č. j. 65 A 16/2020 - 55, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti nezákonnému zásahu žalovaného spočívajícímu v tom, že požádal soudního exekutora Mgr. Jana Valentu z Exekutorského úřadu Olomouc, sídlem Dr. Milady Horákové 496/27, Olomouc, aby provedl exekuci exekučních titulů: 1) příkaz žalovaného ze dne 21. 11. 2018, č. j. SMOL/284378/2018/OARMV/PZP/Mir, 2) příkaz žalovaného ze dne 14. 12. 2018, č. j. SMOL/305433/2018/OARMV/DPD/Reg, 3) příkaz žalovaného ze dne 26. 2. 2019, č. j. SMOL/054696/2019/OARMV/DPD/Mor a 4) příkaz žalovaného ze dne 27. 2. 2019, č. j. SMOL/055544/2019/OARMV/DPD/Moro.

[2] Ve včas podané kasační stížnosti se stěžovatel omezil na konstatování, že proti rozsudku krajského soudu podává blanketní kasační stížnost, kterou doplní na výzvu soudu ve stanovené lhůtě; dále navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil krajskému soudu k dalšímu řízení a žalovanému uložil povinnost uhradit mu náklady řízení.

[3] Podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ustanovení § 37 s. ř. s. platí obdobně. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti v okamžiku jejího podání, musí být náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek; o tom musí být podatel ve výzvě poučen (§ 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.).

[4] Protože kasační stížnost v této věci neobsahovala náležitosti stanovené v § 106 odst. 1 s. ř. s., vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 23. 3. 2021, č. j. 6 As 45/2021 - 15, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doplnil kasační stížnost o důvody, pro které rozsudek krajského soudu napadá, uvedl, v jakém rozsahu rozsudek krajského soudu napadá, a označil důkazy, které k prokázání svých tvrzení případně navrhuje provést. Stěžovatele rovněž poučil o procesních následcích, pokud k doplnění kasační stížnosti ve stanovené lhůtě nedojde.

[5] Toto usnesení bylo doručeno zástupci stěžovatele do datové schránky dne 26. 3. 2021. Poslední den lhůty k doplnění kasační stížnosti tedy v souladu s § 40 odst. 2 s. ř. s. připadl na pondělí 26. 4. 2021. Stěžovatel však kasační stížnost v této lhůtě, ani později, nedoplnil.

[6] Z § 106 odst. 1 s. ř. s. vyplývá, že řízení o kasační stížnosti je ovládáno zásadou dispoziční a zásadou vigilantibus iura (viz například rozsudek tohoto soudu ze dne 13. 4. 2004, č. j. 3 Azs 18/2004 – 47; všechny rozsudky Nejvyššího správního soudu jsou dostupné z http://www.nssoud.cz). Stěžovatel tak má, mimo jiné, povinnost označit rozsah napadení rozhodnutí krajského soudu a skutkové a právní důvody jeho tvrzené nezákonnosti; takovým rozsahem a důvody kasační stížnosti (s výjimkami uvedenými v § 109 odst. 3 větou za středníkem s. ř. s. a § 109 odst. 4 větou za středníkem s. ř. s.) je pak Nejvyšší správní soud vázán.

[7] Protože nedostatky kasační stížnosti nebyly ani přes výzvu a poučení tohoto soudu odstraněny a jelikož z tohoto důvodu nelze v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost v souladu s § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[8] O náhradě nákladů tohoto řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[9] Podle § 10 odst. 3 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného soudního poplatku ve výši 5 000 Kč. Dle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích se soudní poplatky vrací ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým bylo o vrácení rozhodnuto.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. května 2021

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru