Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 43/2009 - 112Usnesení NSS ze dne 09.09.2009

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, z.s.
VěcPrávo na informace

přidejte vlastní popisek

6 As 43/2009 - 112

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: Občané za ochranu kvality bydlení v Brně - Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, občanské sdružení, se sídlem U Luhu 23, Brno, zastoupeného Mgr. Martinem Šípem, advokátem, se sídlem Převrátilská 330, Tábor, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem nám. Hrdinů 3, Praha 4, proti rozhodnutí žalovaného č. j. MV - 3576 - 3/ODK - 2008 ze dne 14. 1. 2008, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 11 Ca 88/2008 - 78 ze dne 30. 4. 2009, o návrhu žalovaného na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze výše označeným rozsudkem zrušil rozhodnutí žalovaného č. j. MV - 3576 - 3/ODK - 2008 ze dne 14. 1. 2008, jímž žalovaný rozhodl o neposkytnutí žalobcem požadovaných informací.

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal žalovaný (dále jen „stěžovatel“) dne 18. 5. 2009 kasační stížnost, v níž požádal, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

Svůj návrh na přiznání odkladného účinku stěžovatel odůvodnil tím, že na základě napadeného rozhodnutí městského soudu musí vydat nové rozhodnutí, ačkoli má pochybnosti o právních názorech soudu, jimiž by se při vydání měl řídit. Dále poukazuje na možnou existenci dvou rozhodnutí o téže věci a na to, že mu doposud nebyl vrácen originál spisové dokumentace. Stěžovatel neuvádí, že by v případě nepřiznání odkladného účinku mělo dojít k nenahraditelné újmě, a proto ani nevysvětluje, v čem by tato újma měla spočívat.

V souladu s § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), nemá kasační stížnost odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však na návrh stěžovatele přizná, jsou-li k tomu splněny zákonné předpoklady. Ty definuje pro odkladný účinek žaloby i kasační stížnosti § 73 odst. 2 s. ř. s., podle něhož je k přiznání odkladného účinku třeba, aby výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro stěžovatele nenahraditelnou újmu a zároveň přiznání odkladného účinku se nesmí dotknout nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a nesmí být v rozporu s veřejným zájmem. Od stěžovatele, který žádá o přiznání odkladného účinku, se tedy očekává tvrzení nenahraditelné újmy a odůvodnění toho, v čem konkrétně by tato měla spočívat.

V daném případě se jedná o věc, kdy městský soud zrušil napadené rozhodnutí pro absenci odůvodnění a neuložil správnímu úřadu podat informaci dle § 16 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ale pouze stěžovatele zavázal jeho odmítavé rozhodnutí odůvodnit. Existence dvou rozhodnutí vedle sebe (jednoho odůvodněného a jednoho neodůvodněného) tedy rozhodně v tomto případě není zásadně problematická. Pokud pak stěžovatel namítá, že nemá k dispozici správní spis, pak je třeba poukázat na to, že tento sestává jen z několika dokumentů, přičemž všechny relevantní části spisové dokumentace jsou přílohou žaloby a část správního spisu je jen okopírovaná elektronická komunikace. Z obsahu kasační stížnosti je patrno, že stěžovatel měl při její přípravě všechny relevantní součásti správního spisu k dispozici. Dále je třeba upozornit, že stěžovatel jako účastník řízení může kdykoli do soudního spisu, jehož součástí je správní spis, nahlédnout či si z něj učinit kopie, případně si správní spis na nezbytnou dobu od soudu vyžádat.

Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že pokud stěžovatel ani netvrdí, že by v případě nepřiznání odkladného účinku mělo dojít k nenahraditelné újmě, ani neodůvodňuje, v čem by tato újma měla spočívat, pak nejsou naplněny zákonné podmínky pro přiznání odkladného účinku, a proto dle § 107 s. ř. s. ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s. návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl. Tím Nejvyšší správní soud žádným způsobem nepředjímá své budoucí rozhodnutí o věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. září 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru