Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 39/2013 - 16Usnesení NSS ze dne 21.05.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

6 As 39/2013 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Krajský úřad kraje Vysočina, oddělení ostatních správních činností, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného č. j. KUJI 44013/2012, sp. zn. OOSČ 196/2012 OOSC/56/ZK, ze dne 25. června 2012, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 33 A 30/2012 - 32 ze dne 4. února 2013,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5000 Kč, který mu bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 20. 3. 2013 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen „stěžovatel“) ze dne 9. 3. 2013 proti shora označenému rozsudku Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti shora označenému rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto odvolání proti usnesení Magistrátu města Jihlavy ze dne 2. 2. 2011. Naposled uvedeným rozhodnutím uložil magistrát žalobci pokutu za přestupek proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Stěžovatel nebyl zastoupen advokátem. Proto jej Nejvyšší správní soud usnesením č. j. 6 As 39/2013 - 11 ze dne 3. dubna 2013, doručovaným na adresu stěžovatele uvedenou v kasační stížnosti, vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení usnesení předložil plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo aby prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Kromě toho Nejvyšší správní soud stěžovatele vyzval, aby zaplatil soudní poplatek ve výši 5000 Kč.

Usnesení bylo stěžovateli na jím uvedenou adresu doručeno ve čtvrtek 2. května 2013, dvoutýdenní lhůta k předložení plné moci, resp. prokázání příslušného vzdělání uplynula marně ve čtvrtek 16. května 2013 a ani do dnešního dne stěžovatel plnou moc nepředložil, ani - v souladu s poučením, jehož se mu dostalo – nepožádal o ustanovení zástupce, resp. o prodloužení lhůty k provedení úkonu. Soudní poplatek 5000 Kč zaplatil, byť také po uplynutí lhůty k tomu stanovené.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatel nesplnil podmínku povinného zastoupení advokátem pro řízení o kasační stížnosti podle § 105 odst. 2 s. ř. s., jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelem k výzvě soudu odstraněn, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítnout.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Podle § 10 odst. 3 poslední věty ve spojení s § 10 odst. 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl-li návrh na zahájení řízení odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Poplatek bude vrácen na účet žalobce, jejž žalobce Nejvyššímu správnímu soudu sdělí.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. května 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru