Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 362/2020 - 21Usnesení NSS ze dne 19.01.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníSpolek přátel radosti, z.s.
Celní úřad pro Pardubický kraj
VěcLoterie a jiné podobné hry

přidejte vlastní popisek

6 As 362/2020 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Filipa Dienstbiera, soudce JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně zpravodajky Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobce: Spolek přátel radosti, z.s., sídlem Sečská 468, Slatiňany, zastoupený Mgr. Michalem Varmužou, advokátem, sídlem Kozinova 21/2, Šumperk, proti žalovanému: Celní úřad pro Pardubický kraj, sídlem Palackého 2659, Pardubice, týkající se žaloby proti rozhodnutí ředitele žalovaného ze dne 12. 7. 2019, č. j. 71645-10/2019-590000-11, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 14. 10. 2020, č. j. 52 Af 56/2019 - 152,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce sezastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl v záhlaví označený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích, ve věci uloženého opatření dle § 121 odst. 1 a 2 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (zadržení technického herního zařízení typu Pegasus).

[2] V souladu s § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

[3] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží. Dle odst. 3 téhož ustanovení zákona soud poplatníka ve výzvě poučí o tom, že řízení zastaví, jestliže poplatek nebude ve stanovené lhůtě zaplacen.

[4] Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl současně s podáním kasační stížnosti zaplacen, Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením ze dne 24. 11. 2020, č. j. 6 As 362/2020 - 11, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení a zároveň jej poučil o následcích spojených s jeho nezaplacením. Usnesení bylo stěžovateli doručeno do datové schránky zástupce dne 9. 12. 2020. Lhůta k zaplacení soudního poplatku v délce 15 dnů od doručení usnesení [prodloužená dle § 40 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)] tak marně uplynula dne 28. 12. 2020 (pondělí).

[5] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., aplikovaného na základě § 120 s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyplývá, že soud řízení zastaví po marném uplynutí lhůty, kterou určí poplatníkovi k zaplacení soudního poplatku; k zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[6] Vzhledem k tomu, že stěžovatel nezaplatil soudní poplatek ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích řízení o kasační stížnosti zastavil.

[7] Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti je odůvodněn § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[8] Nad rámec výše uvedeného Nejvyšší správní soud zároveň doplňuje, že stěžovatel kromě nezaplacení soudního poplatku neodstranil k výzvě soudu v zákonné lhůtě jednoho měsíce ani vady kasační stížnosti, a tedy také z tohoto důvodu by nebylo možné v řízení pokračovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2021

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru