Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 28/2009 - 68Usnesení NSS ze dne 29.07.2009

Způsob rozhodnutínepřiznání odkl. účinku
Účastníci řízeníPolicie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

6 As 28/2009 - 68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: H. X., zastoupeného Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009, č. j. 7 Ca 299/2007 - 43, o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh žalobce na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti se zamítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze výše označeným rozsudkem zamítl žalobu, jíž žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 10. 2007, č. j. SCPP - 3239/C - 218 - 2007. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Policie ČR, oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Brno ze dne 7. 8. 2007, č. j. SCPP - 002829 - 37/BR - I - CI - 2007, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o povolení k trvalému pobytu na území České republiky podle § 87k odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“).

Proti tomuto rozsudku krajského soudu podal žalobce (stěžovatel) dne 19. 3. 2009 kasační stížnost, v níž současně požádal, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) nemá kasační stížnost odkladný účinek; Nejvyšší správní soud jej však na návrh stěžovatele přizná, jsou-li k tomu splněny zákonné předpoklady. Ty definuje pro odkladný účinek žaloby i kasační stížnosti § 73 odst. 2 s. ř. s., podle něhož je k přiznání odkladného účinku třeba, aby výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro stěžovatele nenahraditelnou újmu a zároveň přiznání odkladného účinku se nesmí dotknout nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a nesmí být v rozporu s veřejným zájmem. Od stěžovatele, který žádá o přiznání odkladného účinku, se tedy očekává v prvé řadě tvrzení o tom, že mu v důsledku výkonu napadeného rozhodnutí (v případě odkladného účinku kasační stížnosti v důsledku rozsudku městského soudu, ale i žalobou napadeného rozhodnutí správního orgánu) vznikne nenahraditelná újma, a vysvětlení, v čem spočívá tato újma a její nenahraditelnost.

Vylíčení podstatných skutečností o této nenahraditelné újmě musí svědčit o tom, že negativní následek výkonu rozhodnutí by pro něj byl zcela zásadním a nezhojitelným zásahem.

Svůj návrh na přiznání odkladného účinku však stěžovatel nikterak neodůvodnil, ačkoli je zastoupen advokátem, kterému by mělo být známo, že absence konkrétnějšího odůvodnění návrhu vede zpravidla bez dalšího k nepřiznání odkladného účinku.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel návrh na přiznání odkladného účinku neodůvodnil, nezbývá Nejvyššímu správnímu soudu než konstatovat, že v návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podané stěžovatelem proti rozsudku městského soudu neuvedl stěžovatel žádné konkrétní skutečnosti, z nichž by bylo možné splnění podmínek pro přiznání odkladného účinku dovodit; proto Nejvyšší správní soud dle § 107 s. ř. s. ve spojení s § 73 odst. 2 s. ř. s. návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl. Tím Nejvyšší správní soud žádným způsobem nepředjímá své budoucí rozhodnutí o věci samé.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. července 2009

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru