Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 26/2008 - 142Usnesení NSS ze dne 16.09.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníZÁPADOČESKÁ VÝROBA OKEN a. s., v likvidaci
RENA - Centrum s. r. o.
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

6 As 26/2008 - 142

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobců: a) JUDr. Vladimír Kubát, advokát, se sídlem Valentova 1734/5, Praha 4, b) RENA - Centrum s. r. o., se sídlem U Svatého Ducha 3/9, Josefov, Praha 1, oba zastoupeni Mgr. Marií Klinerovou, advokátkou, se sídlem V Jámě 1, Praha 1, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 12. 2006, č. j. RR/3391/06, v řízení o kasační stížnosti žalobců ad a) a ad b) a stěžovatelů: 1) ZÁPADOČESKÁ VÝROBA OKEN a. s., v likvidaci, se sídlem Molitorovská 324/9, Strašnice, Praha 10, 2) Monika Nezbedová, likvidátorka společnosti ZÁPADOČESKÁ VÝROBA OKEN a. s., bytem Ostrovského 253/3, Smíchov, Praha 5, všichni zastoupeni Mgr. Marií Klinerovou, advokátkou, se sídlem V Jámě 1, Praha 1, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 7. 2007, č. j. 30 Ca 27/2007 - 52,

takto:

I. Kasační stížnosti se odmítají.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Plzni byla v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí odmítnuta žaloba ve vztahu k žalobci a), v bodě II. výroku zastaveno řízení o žalobě ve vztahu k žalobci b), v bodě III. výroku byl zamítnut návrh žalobců na přiznání odkladného účinku žalobě, a v bodě IV. výroku bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Ve smyslu daného poučení podali žalobci ad a) a ad b) (dále jen „stěžovatelé“), kteří jsou osobami oprávněnými k podání kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 7. 2007, č. j. 30 Ca 27/2007 - 52, které jim bylo doručeno dne 27. 7. 2007, kasační stížnost, která byla stěžovateli osobně podána u krajského soudu 13. 8. 2007 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná). Současně byla kasační stížnost podána i stěžovateli ad 1) a ad 2), a to osobami, které zjevně nejsou osobami oprávněnými k podání předmětné kasační stížnosti.

Usnesení bylo stěžovatelům doručováno k rukám JUDr. Vladimíra Kubáta, advokáta - žalobce ad a), jenž v žalobním řízení zastupoval současně i žalobce ad b). Jak vyplývá z poštovní relace usnesení se nepodařilo adresátu doručit, neboť nebyl na uvedené adrese sídla advokátní kanceláře zastižen, a proto tato písemnost byla uložena na základě předchozí výzvy na poště dne 24. 7. 2007. Nejvyšší správní soud při svém rozhodování vycházel ze skutečnosti, že usnesení bylo stěžovatelům doručeno dne 27. 7. 2007 (bylo postupováno v souladu s ustanovením § 50c odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, podle kterého nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do 3 dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl). Na tom nic nemění skutečnost, že si advokát JUDr. Kubát uvedenou písemnost vyzvedl na poště dne 30. 7. 2007.

Stěžovatelé byli řádně poučeni, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení usnesení ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, (dále jen „s. ř. s.“). Podle věty třetí citovaného ustanovení zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout, neboť se jedná o lhůtu zákonnou. Stěžovatelé však podali kasační stížnost až dne 13. 8. 2007, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 10. 8. 2007.

Krajský soud v Plzni po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout. Ve vztahu ke stěžovatelům ad 1) a ad 2) bylo nutno kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. c) s. ř. s. odmítnout, neboť byla podána osobami k tomu zjevně neoprávněnými.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. září 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru