Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 234/2017 - 11Usnesení NSS ze dne 14.08.2017

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

6 As 234/2017 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj) a soudkyň Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobce: T. D., proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. února 2016, č. j. JMK 29109/2016, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. června 2017, č. j. 41 A 27/2016 – 34,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou blanketní kasační stížností, doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 12. července 2017, se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta žaloba proti tamtéž uvedenému rozhodnutí, kterým žalovaný zamítl odvolání stěžovatele a potvrdil rozhodnutí Městského úřadu Blansko ze dne 27. dubna 2015, č. j. MBK 9615/2015/DP/88/2015 - 7. Posledně uvedeným rozhodnutím byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, neboť mu byla při řízení motorového vozidla zjištěna hladina alkoholu v organismu minimálně 0,05 promile. V kasační stížnosti stěžovatel avizoval, že jej v řízení bude zastupovat advokát, jehož jméno Nejvyššímu správnímu soudu sdělí.

[2] Protože kasační stížnost neobsahovala zákonné náležitosti, ani nebyla splněna podmínka řízení (zastoupení advokátem) a poplatková povinnost, byl stěžovatel usnesením č. j. 6 As 234/2017 - 4 ze dne 13. července 2017 vyzván k odstranění těchto vad, konkrétně aby v jednotýdenní lhůtě od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek, ve dvoutýdenní lhůtě prokázal advokátní zastoupení, příp. požadované vysokoškolské právnické vzdělání, a konečně aby v zákonné jednoměsíční lhůtě doplnil kasační stížnost o její zákonné náležitosti. Stěžovatel byl současně poučen o následcích nesplnění výzvy, o možnostech osvobození od soudního poplatku, ustanovení právního zástupce, jakož i o možnostech prodloužení, příp. prominutí zmeškání uvedených lhůt. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno ve čtvrtek 27. července 2017.

[3] Jednotýdenní soudcovská lhůta k zaplacení soudního poplatku tak stěžovateli uplynula ve čtvrtek 3. srpna 2017, dvoutýdenní soudcovská lhůta k předložení plné moci advokátu nebo k prokázání požadovaného právnického vzdělání uplynula ve čtvrtek 10. srpna 2017. Jelikož stěžovatel ani do dnešního dne nesplnil podmínku řízení spočívající v právním zastoupení, ani včas a řádně nepožádal o prodloužení soudcovské lhůty ke splnění podmínky řízení, postupoval Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. a kasační stížnost odmítl, neboť nesplnění podmínky řízení je nedostatkem, pro který nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud poznamenává, že mohl řízení i zastavit pro nezaplacení soudního poplatku. Vzhledem k nesplnění podmínek řízení a odmítnutí kasační stížnosti se tak stala bezpředmětnou i výzva k odstranění vad kasační stížnosti v zákonné jednoměsíční lhůtě.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 aplikovaný na základě § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. srpna 2017

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru