Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 210/2014 - 11Rozsudek NSS ze dne 18.09.2014

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky
Prejudikatura

9 As 43/2007 - 77


přidejte vlastní popisek

6 As 210/2014 - 11

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: Mgr. J. P., proti žalovanému Krajský úřad kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 2. 2014, č. j. KUJI 8631/2014, sp. zn. OOSČ 976/2013 OOSC/315, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 7. 2014, č. j. 22 A 18/2014 - 28,

takto:

I. Kasační stížnost žalobkyně se zamítá.

II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

I. Vymezení případu

[1] Dne 13. 3. 2014 byla Krajskému soudu v Brně (dále jen „krajský soud“) doručena žaloba ze dne 11. 3. 2014 proti v návětí označenému správnímu rozhodnutí ve věci přestupku proti občanskému soužití, jejž měla spáchat žalobkyně.

[2] S podáním žaloby je dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“) spojen vznik poplatkové povinnosti, která v tomto případě odpovídá poplatku ve výši 3 000 Kč, podle položky 18 bodu 2 písm. a) sazebníku soudních poplatků, jenž je přílohou zákona č. 549/1991 Sb. (navrhovatelka a ani věc od soudního poplatku ze zákona osvobozeny nejsou). Tento poplatek nabývá splatnosti okamžikem podání žaloby, resp. vznikem poplatkové povinnosti (viz § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích).

[3] Protože žalobkyně poplatek neuhradila spolu s podáním žaloby, byla dle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích vyzvána usnesením ze dne 14. 5. 2014, č. j. 22 A 18/2014 - 20, aby tak učinila ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení. Usnesení bylo žalobkyni doručeno 16. 5. 2014.

[4] Podáním ze dne 21. 5. 2014 reagovala žalobkyně na výzvu k zaplacení soudního poplatku podáním, které krajský soud posoudil jako žádost o osvobození od soudních poplatků. Krajský soud v návaznosti na zmíněné podání odeslal žalobkyni výzvu ze dne 26. 5. 2014, ve které ji vyzval k předložení vyplněného formuláře „Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“. Dále byla žalobkyně vyzvána, aby také doložila vyčíslení skutečných nákladů na bydlení a dalších souvisejících výdajů. K doplnění uvedených náležitostí byla žalobkyni stanovena lhůta dva týdny. V téže výzvě byla žalobkyně i poučena o tom, že pokud výzvu neuposlechne, bude její žádost o osvobození od soudních poplatků zamítnuta. Výzva byla žalobkyni doručena dne 28. 5. 2014.

[5] Do dne 11. 6. 2014, kdy uplynula lhůta, která byla žalobkyni dána na doplnění náležitostí nutných pro posouzení žádosti o osvobození od soudních poplatků, ani po uplynutí této lhůty nedodala žalobkyně ani požadovaný formulář vzor č. 060 o. s. ř., ani další požadované údaje, resp. na výzvu soudu nijak nereagovala.

[6] Krajský soud proto dne 24. 7. 2014 vydal usnesení o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků, a to s odůvodněním, že žalobkyně v poskytnuté lhůtě neprokázala, že jsou v jejím případě naplněny podmínky stanovené ustanovením § 36 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Usnesení bylo žalobkyni doručeno 30. 7. 2014.

II. Kasační stížnost a řízení o ní

[7] Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala proti výše zmíněnému usnesení kasační stížnost. Stěžovatelka namítla, že krajský soud konkrétně neuvedl, proč žádost o osvobození od soudního poplatku zamítl. Nejvyšší správní soud z této námitky dovodil, že důvodem kasační stížnosti je tvrzená nepřezkoumatelnost napadeného usnesení ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí.

III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem

[8] Nejvyšší správní soud shledal, že podmínky řízení jsou splněny. Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (ustanovení § 102 s. ř. s.), kasační stížnost byla podána včas (ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s.) a je přípustná, neboť nejsou naplněny důvody podle ustanovení § 104 s. ř. s. Nejvyšší správní soud netrval na zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, ani na splnění podmínky povinného zastoupení advokátem: za situace, kdy předmětem kasačního přezkumu je rozhodnutí (usnesení), jímž byla zamítnuta žádost o osvobození od soudních poplatků, by totiž trvání jak na podmínce uhrazení soudního poplatku za kasační stížnost, tak i na podmínce povinného zastoupení, znamenalo jen další řetězení téhož problému (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 9. 2007, č. j. 9 As 43/2007 - 77, všechna rozhodnutí zdejšího soudu jsou dostupná z www.nssoud.cz).

[9] Stěžovatelčina stížnostní námitka směřuje pouze proti nedostatku důvodů rozhodnutí o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků. Nejvyšší správní soud z tohoto úhlu pohledu přezkoumal napadené usnesení krajského soudu a shledal kasační stížnost nedůvodnou. [10] Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. „účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků. Přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li pro to zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Přiznané osvobození kdykoliv za řízení odejme, popřípadě i se zpětnou účinností, jestliže se do pravomocného skončení řízení ukáže, že poměry účastníka přiznané osvobození neodůvodňují, popřípadě neodůvodňovaly. Přiznané osvobození se vztahuje i na řízení o kasační stížnosti.“ Krajský soud v napadeném usnesení přímo odkazuje na toto zákonné ustanovení a shrnuje, že stěžovatelka nereagovala na výzvu k předložení vyplněného formuláře „potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce“ a ve stanovené lhůtě také nedoložila vyčíslení skutečných nákladů na bydlení a dalších souvisejících výdajů, přestože k tomu byla prokazatelně vyzvána a k výzvě byl náležitý formulář přímo přiložen.

[11] Z výše citovaného zákonného ustanovení jednoznačně vyplývá, že u žádosti o osvobození od soudního poplatku spočívá důkazní břemeno na žalobci. V tomto případě však žalobkyně neprokázala nedostatečnou výši prostředků vůbec nijak, resp. nereagovala na výzvu krajského soudu ze dne 26. 5. 2014. Krajský soud na tyto okolnosti upozornil v posledním odstavci odůvodnění napadeného usnesení a uzavírá tvrzením: „Žalobkyně tak neprokázala, že jsou v jejím případě splněny podmínky § 36 odst. 3 věty první, s. ř. s., tzn., že jsou pro její osvobození od soudních poplatků dány zvlášť závažné důvody, soudu proto nezbylo, než rozhodnout tak, že se její návrh na přiznání osvobození od soudních poplatků zamítá.“

[12] Krajský soud v napadeném rozhodnutí shrnul všechny relevantní informace z řízení, poukázal na zákonné ustanovení, ze kterého vycházel a o které se opíral při tvorbě napadeného rozhodnutí a na závěr uvedl, v jaké skutečnosti shledal důvod aplikace uvedeného zákonného ustanovení. Všechny krajským soudem tvrzené informace mají i oporu v soudním spisu. Rozhodnutí krajského soudu bylo pro stěžovatelku zcela předvídatelné, neboť krajský soud již ve výzvě ze dne 26. 5. 2014 pro případ, že stěžovatelka výzvě nevyhoví, avizoval zamítnutí žádosti o osvobození od soudního poplatku.

[13] Ze všeho výše uvedeného je zřejmé, že kasační stížnost je nedůvodná, a proto ji Nejvyšší správní soud musel zamítnout dle ustanovení § 110 odst. 1 poslední věta s. ř. s.

IV. Náklady řízení

[14] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1, 2 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatelka neměla ve věci úspěch, nemá proto právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ze zákona. Žalovaný měl ve věci – procesně nahlíženo – úspěch, podle obsahu spisu mu však žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. září 2014

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru