Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 209/2014 - 16Usnesení NSS ze dne 11.09.2014

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníCGM Czech a.s.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
VěcOchrana hospodářské soutěže a veřejné zakázky

přidejte vlastní popisek

6 As 209/2014 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: CGM Czech a.s., se sídlem Táborská 1148/32, Říčany, zastoupeného Mgr. Viktorem Klímou, advokátem, se sídlem Melantrichova 477/20, Praha 1, proti žalovanému: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, se sídlem Tř. Kpt. Jaroše 7, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 11. 4. 2012, č. j. ÚOHS-R257/2011/VZ-6414/2012/310/MMI, ve věci zastavení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. 7. 2014, č. j. 30 Af 66/2012 - 146,

takto:

I. Řízení s e zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 3. 7. 2014, č. j. 30 Af 66/2012 - 146, Krajský soud v Brně zamítl žalobu, jíž se žalobce domáhal přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 11. 4. 2012, č. j. ÚOHS-R257/2011/VZ-6414/2012/310/MMI, ve věci zastavení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Uvedený rozsudek krajského soudu napadl žalobce (dále též „stěžovatel“) včas podanou blanketní kasační stížností.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 8. 2014, č. j. 6 As 209/2014 - 6, stěžovatele vyzval: „aby ve lhůtě 7 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5.000 Kč,“. Současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Toto usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 28. 8. 2014 do datové schránky. Soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen, stěžovatel naopak následně podáním ze dne 10. 9. 2014 soudu sdělil, že po zvážení ve stanovené lhůtě soudní poplatek neuhradil a tak zřejmě neučiní a rovněž nedoplní svoji kasační stížnost (jak by soudem současně vyzván).

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Do dnešního dne stěžovatel soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti nezaplatil, naopak sám vyjádřil, že tak neučiní. Lhůta stanovená v usnesení ze dne 28. 1. 2014 přitom uplynula dnem 5. 9. 2014. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil. O tomto následku byl stěžovatel v usnesení Nejvyššího správního soudu poučen.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2014

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru