Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 198/2018 - 33Usnesení NSS ze dne 07.08.2018

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníKrajské ředitelství policie Zlínského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.

přidejte vlastní popisek

6 As 198/2018 - 33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: Ing. L. Z., zastoupen Mgr. Romanem Klimusem, advokátem se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno, proti žalovanému: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, se sídlem J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného č. j. KRPZ-59239-7/ČJ-2016-1500DP ze dne 19. 8. 2016, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 4. 2018, č. j. 41 A 75/2016 – 48,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností brojí žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 18. 4. 2018, č. j. 41 A 75/2016 – 48, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 19. 8. 2016, č. j. KRPZ-59239-7/ČJ-2016-1500DP. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dopravního inspektorátu Zlín ze dne 1. 4. 2016, č. j. KRPZ-45137-29/ČJ-2015-150506, kterým byla jako nepřípustní zamítnuta žádost žalobce o obnovu přestupkového řízení (blokového řízení).

[2] Přípisem ze dne 15. 6. 2018, č. j. 6 As 198/2018 – 11, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto přípisu. Soud současně stěžovatele poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Stěžovatel byl taktéž upozorněn na novelu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), provedenou zákonem č. 296/2017 Sb., podle níž se v řízeních, která byla u soudu zahájena po 30. 9. 2017 (včetně), k zaplacení poplatku po marném uplynutí stanovené lhůty nepřihlíží [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Uvedená výzva byla tehdejší právní zástupkyni stěžovatele doručena do datové schránky dne 19. 6. 2018.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s., soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Nejzazší termín, do kterého bylo možné soudní poplatek dle stanovené lhůty zaplatit, připadl na středu 4. 7. 2018. Jelikož stěžovatel soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatil, Nejvyšší správní soud v souladu s poučením, kterého se mu dostalo, řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2018

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu

(řádná dovolená)

v zastoupení JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru