Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 19/2008 - 58Rozsudek NSS ze dne 11.06.2008

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

6 As 19/2008 - 58

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: nezl. N. S., právně zastoupen Mgr. Annou Matyášovou Michalcovou, advokátkou, se sídlem Antonínská 4, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, Praha 7, proti rozhodnutí ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera ze dne 21. 1. 2008, č. j. MV - 551/VS - 2008, v řízení o kasační stížnosti zástupkyně žalobce advokátky Mgr. Anny Matyášové Michalcové proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2008, č. j. 10 Ca 42/2008 - 11,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 3. 2008, č. j. 10 Ca 42/2008 - 11, byla zástupkyní žalobce pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 1. 2008, č. j. MV - 551/VS - 2008, ustanovena Mgr. Anna Matyášová Michalcová, advokátka, se sídlem Antonínská 4, Praha 7.

Proti tomuto usnesení podala ustanovená zástupkyně Mgr. Anna Matyášová Michalcová (dále jen „stěžovatelka“) včas kasační stížnost, v níž žádá, aby její ustanovení zástupkyní žalobce bylo zrušeno a žalobci byl ustanoven jiný zástupce tak, aby nedošlo k prodlevám a poškození práv žalobce. Dále stěžovatelka uvádí, že s ohledem na skutečnost, že její advokátní kancelář je velmi pracovně vytížena a sama stěžovatelka se již delší dobu potýká se zdravotními potížemi, které ji vedou k úvahám o přerušení advokacie, není schopna převzít právní zastoupení žalobce. Rovněž nemůže zajistit ani substituční zastoupení v dané věci, neboť advokátní praxi vykonává čistě samostatně bez zaměstnanců a koncipientů. Kasační stížnost stěžovatelka opírá, jak lze dovodit z obsahu jejího podání, o důvod vymezený v ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Stěžovatelka proto navrhuje, aby Nejvyšší správní soud usnesení Městského soudu v Praze zrušil.

Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti nebylo podáno.

Nejvyšší správní soud napadený rozsudek městského soudu přezkoumal v souladu s ustanovením § 109 odst. 2, 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatelka uplatnila ve své kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud přitom neshledal vady podle § 109 odst. 3 s. ř. s., k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost není důvodná.

O kasační stížnosti Nejvyšší správní soud usoudil následovně:

Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. může navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát. Smyslem tohoto ustanovení je poskytnutí faktické a odborně fundované ochrany práv osobě, která by jinak měla být osvobozena od soudních poplatků, a u níž je takové ochrany třeba, neboť jen tak lze v kvalifikovaných případech (za splnění § 35 odst. 8 s. ř. s.) dostát zásadě rovnosti, jež se promítá v zákonem výslovně vyjádřené zásadě rovného postavení účastníků podle § 36 odst. 1 s. ř. s.

V daném případě městský soud své rozhodnutí odůvodnil tím, že matka žalobce jako jeho zákonná zástupkyně uvedla v žalobě, že je cizinka a neovládá český jazyk tak, aby mohla žalobu sepsat. Nedisponuje přitom prostředky, aby mohla zástupce zaplatit, a proto z uvedených důvodů žádá o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Vzhledem k tomu, že byly splněny podmínky shora citovaného § 35 odst. 8 s. ř. s., soud výrokem I. napadeného usnesení proto vyhověl žádosti o osvobození od soudních poplatků, výrokem II. pak rozhodl o ustanovení advokátky Mgr. Anny Matyášové Michalcové. Na výše uvedeném závěru pak nemůže nic změnit ani skutečnost, že stěžovatelka ke svému ustanovení zástupkyní namítá velké pracovní vytížení a dlouhodobé zdravotní problémy, jež ji vedou k úvahám o přerušení výkonu advokacie.

Předpokladem úspěšné kasační stížnosti je prokazatelné pochybení ze strany městského soudu při posuzování žádosti žalobce o ustanovení zástupce pro řízení. V daném případě však nelze v tomto směru soudu cokoli vytknout. Soud není povinen preventivně zjišťovat, zda ustanovený advokát má problémy související s velkým pracovním vytížením a zdravotním stavem, jež ho vedou k úvahám o pozastavení výkonu advokacie a proto v současnosti z těchto důvodů není schopen zajistit zastupování; takovouto povinnost soudu nelze dovodit. Skutečnost tvrzená stěžovatelkou v kasační stížnosti přitom soudu nebyla a ani nemohla být známa a nelze mu proto klást za vinu, že ji při svém rozhodování nezohlednil. Pokud by došlo k pozastavení výkonu advokacie ustanovené advokátky v souladu s platnou právní úpravou podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, pak by tato skutečnost nepochybně bránila řádnému výkonu povinnosti, k níž byla stěžovatelka ustanovena, a namísto mimořádného opravného prostředku by bylo třeba, aby stěžovatelka krajský soud o této skutečnosti zpravila a požádala o zproštění ustanovení tak, jak to předpokládá ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii.

Ze všech shora uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že napadené usnesení netrpí vadou podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a kasační stížnost proto podle § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. Stěžovatelka, která nebyla v řízení úspěšná, nemá právo na náhradu nákladů řízení. Žalovanému prokazatelně žádné náklady v souvislosti s řízením o kasační stížnosti nevznikly, Nejvyšší správní soud mu proto náhradu nákladů nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. června 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru