Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 176/2018 - 28Usnesení NSS ze dne 29.06.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Jihomoravského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

6 As 176/2018 - 28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: J. D., zastoupen Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 301/2, Praha 4, proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 8. 2017, č. j. JMK 113530/2017, sp. zn. S-JMK 103143/2017/OD/VW, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 3. 2018, č. j. 73 A 49/2017 - 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Stěžovateli se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, který bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacen do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení Krajského soudu v Brně ze dne 28. 3. 2018, č. j. 73 A 49/2017 - 36, (dále „napadený rozsudek“), jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 8. 2017, č. j. JMK 113530/2017, sp. zn. S-JMK 103143/2017/OD/VW.

[2] Nejvyšší správní soud zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti, jakými jsou včasné podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“), řádné zastoupení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), absence dalších zákonných důvodů nepřípustnosti (§ 104 s. ř. s.), apod. Shledal, že kasační stížnost je opožděná.

[3] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

[4] Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen do datové schránky jeho právního zástupce dne 2. 5. 2018. Lhůta k podání kasační stížnosti tak počala běžet následující den, tj. 3. 5. 2018 a skončila ve středu 16. 5. 2018, neboť právě tento den se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (doručení napadeného rozsudku). Stěžovatel však kasační stížnost proti napadenému rozsudku podal prostřednictvím datové schránky až dne 18. 5. 2018, tedy po uplynutí dvoutýdenní zákonné lhůty k jejímu podání. Kasační stížnost měl stěžovatel zřejmě domněle za včasnou, nicméně žádné úvahy v tomto směru v kasační stížnosti samotné neuvedl.

[5] Z uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti napadenému rozsudku odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

[6] O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[7] Podle § 10 odst. 3 poslední věty zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vrátí soud zaplacený soudní poplatek, pokud byl návrh na zahájení řízení odmítnut před prvním jednáním. Soudní poplatek bude vrácen stěžovateli k rukám jeho právního zástupce ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. června 2018

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru