Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 170/2018 - 26Usnesení NSS ze dne 18.07.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská stomatologická komora
VěcZájmová a profesní samospráva

přidejte vlastní popisek

6 As 170/2018 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: MUDr. M. Ž., zastoupen JUDr. Lumírem Mičánkem, advokátem se sídlem Točitá 1722/18, Praha 4, proti žalované: Česká stomatologická komora, se sídlem Slavojova 22, Praha 2, zastoupena Mgr. Jiřím Slavíkem, advokátem se sídlem Zborovská 619/49, Praha 5, o žalobě na určení, že prověřování stížnosti JUDr. Z. K. ze dne 15. 8. 2016 revizní komisí Oblastní stomatologické komory Písek a následné podání návrhu na zahájení disciplinárního řízení ze dne 9. 8. 2017, č. j. RK-PIS-001/2017-021, byly nezákonnými zásahy, a o to, aby soud žalovanému zakázal v zahájeném disciplinárním řízení pokračovat, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2018, č. j. 10 Ad 20/2017 – 78,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2018, č. j. 10 Ad 20/2017 – 78, (dále „napadený rozsudek“).

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal formální náležitosti kasační stížnosti, jakými jsou včasné podání kasační stížnosti (§ 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“), řádné zastoupení (§ 105 odst. 2 s. ř. s.), absence dalších zákonných důvodů nepřípustnosti (§ 104 s. ř. s.), apod. Kasační stížnost je opožděná.

[3] Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti nelze prominout. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

[4] Ačkoliv stěžovatel tvrdí, že napadený rozsudek mu byl doručen dne 30. 4. 2018, kdy rozsudek osobně převzal při návštěvě soudu za účelem studia spisu, Nejvyšší správní soud ze spisu zjistil, že napadený rozsudek byl stěžovateli doručen do datové schránky jeho právního zástupce již dne 28. 4. 2018 (vyzvednuto fikcí).

[5] Lhůta k podání kasační stížnosti tak počala běžet následující den, a v souladu s § 40 odst. 3 s. ř. s. (připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den) skončila v pondělí 14. 5. 2018. Stěžovatel podal kasační stížnost nejprve prostřednictvím emailu bez elektronického podpisu dne 15. 5. 2018, a kasační stížnost poté doplnil písemným podáním shodného obsahu, odeslaným dne 16. 5. 2018. Ze soudního spisu Nejvyšší správní soud ověřil, že emailovým podáním k městskému soudu bez elektronického podpisu ze dne 30. 4. 2018 stěžovatel namítl vady výroku napadeného rozhodnutí. Toto podání však nebylo do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu ve smyslu § 37 odst. 2 s. ř. s. a městský soud proto k tomuto podání podle § 37 odst. 2 s. ř. s. nepřihlížel. Kasační stížnost byla tedy podána po uplynutí dvoutýdenní zákonné lhůty k jejímu podání.

[6] Z uvedeného důvodu Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti napadenému rozsudku odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně. Nejvyšší správní soud podotýká, že současně by byly splněny i podmínky pro zastavení řízení o kasační stížnosti pro nezaplacení soudního poplatku.

[7] O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. července 2018

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru