Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 164/2018 - 29Usnesení NSS ze dne 04.07.2018

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMěstská část Praha - Troja
Magistrát hlavního města Prahy
VěcStavební zákon

přidejte vlastní popisek

6 As 164/2018 - 29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: Městská část Praha-Troja, se sídlem Trojská 230/96, Praha, zastoupená advokátem Mgr. Jiřím Nezhybou, se sídlem Údolní 33, Brno, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Botanická zahrada hl. m. Prahy, IČO 00064572, se sídlem Nádvorní 134, Praha, zastoupena advokátem JUDr. Karlem Muzikářem, se sídlem Křižovnické nám. 193/2, Praha, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2014, č. j. MHMP 96956/2014, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2018, č. j. 5 A 55/2014 – 95,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Stěžovatelce se vrací zaplacený soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč, který bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacen do třiceti dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalobkyně (dále „stěžovatelka“) podala kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2018, č. j. 5 A 55/2014 – 95, (dále „napadený rozsudek“), jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 1. 2014, č. j. MHMP 96956/2014, (dále „napadené rozhodnutí“).

[2] Kasační stížnost proti napadenému rozsudku byla podána v blanketní formě. Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 14. 5. 2018, č. j. 6 As 164/2018 – 12, vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek, a ve lhůtě 1 měsíc od doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost o důvody, pro které napadá rozhodnutí městského soudu ve smyslu § 106 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále s. ř. s.). Stěžovatelka byla v tomto usnesení poučena, že nebudou-li ve stanovené lhůtě odstraněny vady kasační stížnosti, bude kasační stížnost odmítnuta. Toto usnesení bylo stěžovatelce doručeno prostřednictvím jejího zástupce dne 21. 5. 2018.

[3] Zatímco první povinnost (zaplacení soudního poplatku) stěžovatelka splnila, povinnost doplnit kasační stížnost již nikoliv. Podle pravidel pro běh lhůt uvedených v § 40 odst. 2 s. ř. s. přitom skončila jednoměsíční lhůta pro doplnění kasační stížnosti uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty, tedy ve čtvrtek 21. 6. 2018. Do dnešního dne však Nejvyšší správní soud neobdržel doplnění kasační stížnosti.

[4] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. Vzhledem k tomu, že stěžovatel v zákonné jednoměsíční lhůtě vady návrhu neodstranil, nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle § 37 odst. 5 a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

[5] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

[6] Podle ustanovení § 10 odst. 3 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, platí, že byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto stěžovatelce vrací zaplacený soudní poplatek ve výši 5.000 Kč a to ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné

V Brně dne 4. července 2018

JUDr. Petr Průcha

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru