Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 135/2013 - 8Usnesení NSS ze dne 08.10.2013

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
VěcPobyt cizinců

přidejte vlastní popisek

6 As 135/2013 - 8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: I. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Praha 4, náměstí Hrdinů 3, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí Policie České republiky, Služby cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie, ze dne 23. března 2010, č. j. CPR-15343-1/ČJ-2009-9CPR-C213, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. července 2013, č. j. 11 A 112/2010 - 51,

takto:

I. Kasační stížnost žalobkyně se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Brno, Inspektorátu cizinecké policie Brno č. j. CPBR-09453/CI-2009-064061 ze dne 23. září 2009 byla zamítnuta žádost žalobkyně o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky. Dne 23. března 2010 rozhodnutím č. j. CPR-15343-1/ČJ-2009-9CPR-C213 zamítla Policie České republiky, Služba cizinecké policie, Ředitelství služby cizinecké policie odvolání žalobkyně proti shora uvedenému rozhodnutí a toto rozhodnutí potvrdila.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně dne 7. dubna 2010 žalobu u Krajského soudu v Brně, která byla postoupena Městskému soudu v Praze, v níž se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného a vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení.

Rozsudkem ze dne 29. července 2013 č. j. 11 A 112/2010-51, který nabyl právní moci dne 6. srpna 2013 (dále též „napadený rozsudek“), Městský soud v Praze žalobu žalobkyně zamítl.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) dne 21. srpna 2013 prostřednictvím Městského soudu v Praze kasační stížnost.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda kasační stížnost byla podána v zákonné lhůtě, neboť pouze v takovém případě může být soudem meritorně projednána.

Podle § 106 odst. 2 věty první soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí.

Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle odstavce 4 citovaného ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu, nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Podle § 106 odst. 4 s. ř. s. se kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je však zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal.

Podle doručenky založené v soudním spise Městského soudu v Praze byl napadený rozsudek stěžovatelce doručen prostřednictvím jejího obecného zmocněnce v úterý 6. srpna 2013. Lhůta k podání kasační stížnosti v souladu s citovanými zákonnými ustanoveními uplynula o dva týdny později, tj. v úterý 20. srpna 2013 (§ 40 odst. 1 věta první a odst. 2 s. ř. s.; srov. též usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 5 Afs 13/2003-58 ze dne 25. září 2003, publikované pod č. 57/2004 Sb. NSS).

Z údajů na poštovní obálce, uvedených držitelem poštovní licence, byla kasační stížnost podána k poštovní přepravě ve středu dne 21. srpna 2013; doručena Městskému soudu v Praze byla 23. srpna 2013. Kasační stížnost byla tedy k poštovní přepravě podána den po uplynutí zákonné lhůty k jejímu podání ve smyslu § 40 odst. 4 s. ř. s.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že kasační stížnost byla podána opožděně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost, nemaje jiné možnosti, podle § 46 odst. 1 písm. b) za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Dle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. října 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru