Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 108/2014 - 14Usnesení NSS ze dne 25.06.2014

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Moravskoslezského kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

6 As 108/2014 - 14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Karla Šimky, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Ing. M. O., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. srpna 2012, č. j. MSK 105516/2012, v řízení o kasační stížnosti stěžovatelky H. O., manželky žalobce, jako zástupkyně žalobce, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. dubna 2014, č. j. 58 A 52/2012 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností, nedatovanou a nepodepsanou, se stěžovatelka jako manželka žalobce domáhala zrušení v návětí označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta žaloba žalobce proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného. Žalovaný jím zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí prvostupňového správního orgánu, kterým byl žalobce uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), pro porušení § 18 odst. 3 zákona o silničním provozu.

[2] Usnesením č. j. 6 As 108/2014 - 10 ze dne 13. května 2014 byli žalobce a stěžovatelka vyzváni, aby ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení zaplatili soudní poplatek za kasační stížnost, aby předložili plnou moc udělenou advokátu, příp. prokázali vysokoškolské právnické vzdělání, a konečně aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení odstranili vady kasační stížnosti. Usnesení obsahovalo též poučení o tom, že v případě nezaplacení soudního poplatku bude řízení zastaveno podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 47 odst. 1 písm. c) soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“). Adresáti byli poučeni též o tom, že v případě nesplnění výzvy k doplnění plné moci, resp. prokázání příslušného vzdělání, a výzvy k odstranění vad bude kasační stížnost odmítnuta podle § 37 odst. 5, resp. § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Usnesení též obsahovalo poučení o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků, o ustanovení právního zástupce, resp. o prodloužení lhůt k provedení úkonu.

[3] Usnesení č. j. 6 As 108/2014 - 10 bylo stěžovatelce i žalobci doručeno ve čtvrtek 22. května 2014. Dvoutýdenní lhůta pro zaplacení soudního poplatku a doplnění plné moci, resp. prokázání příslušného vzdělání tak uplynula ve čtvrtek 5. června 2014, měsíční lhůta k odstranění vad pak v pondělí 23. června 2014. Ani žalobce, ani stěžovatelka však na výzvu nereagovali, ani ji nesplnili. Do dne vydání tohoto usnesení nebyl ani zaplacen soudní poplatek.

[4] Nejvyšší správní soud proto vyšel z textu původní kasační stížnosti, již podala stěžovatelka jako manželka žalobce. Toto podání vyhodnotil jako kasační stížnost žalobce s tím, že jeho manželka – stěžovatelka ji podala jako obecná zmocněnkyně žalobce.

[5] Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyla odstraněna vada zastoupení žalobce, ač k tomu mělo dojít ve stanovené lhůtě do 5. června 2014, nemluvě o tom, že ani nebyly v zákonné jednoměsíční lhůtě odstraněny vady kasační stížnosti (zejména uvedení důvodů, z jakého byla kasační stížnost podána, a datum a podpis kasační stížnosti), pročež by ani nebylo možno v řízení pokračovat, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než kasační stížnost v souladu s poučením, jehož se žalobci a stěžovatelce dostalo, odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. Krom toho, kasační stížnost by mohla být odmítnuta i podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s., příp. řízení o ní by mohlo být pro nezaplacení soudního poplatku zastaveno podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 odst. 1 písm. c) s. ř. s .

[6] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. června 2014

JUDr. Karel Šimka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru