Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 104/2020 - 19Usnesení NSS ze dne 10.06.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Kraje Vysočina
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

6 As 104/2020 - 19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera, soudkyně zpravodajky Mgr. Sylvy Šiškeové a soudce JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: P. S., zastoupeného Mgr. Václavem Voříškem, advokátem se sídlem Ledčická 649/15, Praha 8, proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 8. 2018, č. j. KUJI 61492/2018, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. 4. 2020, č. j. 31 A 12/2018 – 29,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobci se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč, který bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce žalobce Mgr. Václava Voříška.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný zamítl v záhlaví označeným rozhodnutím žalobcovo odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu Havlíčkův Brod ze dne 13. 6. 2018 ve věci přestupku, kterého se žalobce dopustil tím, že překročil nejvyšší povolenou rychlost jízdy v obci. Žalobce napadl rozhodnutí žalovaného žalobou u Krajského soudu v Hradci Králové, který ji shora označeným rozsudkem zamítl. Proti rozsudku krajského soudu brojí žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností.

[2] S ohledem na skutečnost, že kasační stížnost neobsahovala náležitosti stanovené v § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), Nejvyšší správní soud vyzval v souladu s § 106 odst. 3 s. ř. s. stěžovatele k jejich doplnění ve lhůtě jednoho měsíce usnesením ze dne 5. 5. 2020, č. j. 6 As 104/2020 – 12. Zároveň stěžovatele poučil, že pokud výzvě nevyhoví, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

[3] Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo let uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Podle § 40 odst. 3 věty první s. ř. s. připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Usnesení bylo zástupci stěžovatele doručeno dne 6. 5. 2020, posledním dnem lhůty pro doplnění kasační stížnosti tak bylo pondělí 8. 6. 2020. Stěžovatel v uvedené lhůtě náležitosti kasační stížnosti nedoplnil, a pro tuto vadu nebylo možné v řízení pokračovat.

[4] Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl (§ 37 odst. 5 za použití § 120 s. ř. s.).

[5] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 za použití § 120 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[6] Podle § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení odmítnut. Poplatek bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce stěžovatele Mgr. Václava Voříška (§ 10a zákona o soudních poplatcích).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. června 2020

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru