Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 As 1/2003Rozsudek NSS ze dne 28.04.2003

Způsob rozhodnutízamítnuto
VěcPozemky a zeměměřictví

přidejte vlastní popisek

6 As 1/2003-36

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Ludmily Valentové v právní věci stěžovatelky Z. C., zastoupené advokátem JUDr. Petrem Crhou, Stavbařů 32, 434 01 Most, a dalších účastníků 1) D. Ď., 2) Katastrálního úřadu v M., v řízení o kasační stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 1. 2003, č. j. 15 Ca 249/2002 – 19,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 1. 2003, č. j. 15 Ca 249/2002 – 19 byl odmítnut opravný prostředek navrhovatelek D. Ď., bylo vysloveno, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a rozhodnuto o vrácení soudního poplatku v částce 1000 Kč navrhovateli. Krajský soud v odůvodnění svého usnesení uvedl, že navrhovatel se opravným prostředkem domáhal zrušení rozhodnutí Katastrálního úřadu v Mostě ze dne 12. 6. 2002, č. j. V – 1068/2002 , kterým byl zamítnut návrh na vklad vlastnického a předkupního práva do katastru nemovitostí podle uzavřené smlouvy, takže je zřejmé, že se jedná o právní věc vyplývající z občanskoprávního vztahu a k dalšímu jednání o opravném prostředku proti uvedenému rozhodnutí tak již krajský soud ve správním soudnictví nemá pravomoc. Opravný prostředek byl proto podle § 129 odst. 2 a § 46 odst. 2, věty prvé, zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále též „s. ř. s.“) odmítnut a navrhovatel byl poučen, že může proti napadenému rozhodnutí správního orgánu podat do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení žalobu ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, kterou bude projednávat jeho občanskoprávní senát podle části páté občanského soudního řádu.

Proti tomuto usnesení podala kasační stížnost stěžovatelka Z. C., a to z důvodu uvedeného v § 103 odst. 1, písm. e/ s. ř. s. Je toho názoru, že právě podle § 129 odst. 2 s. ř. s. měl soud dokončit řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona, takže odmítnutí opravného prostředku je podle názoru stěžovatelky nezákonné. Stěžovatelka proto navrhla, aby napadené usnesení bylo zrušeno a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení.

Kasační stížnost není důvodná.

Podle ustanovení § 129 odst. 2 s. ř. s. řízení o opravných prostředcích podaných přede dnem účinnosti tohoto zákona, o nichž soud nerozhodl do dne účinnosti tohoto zákona, se dokončí v řízení podle ustanovení části třetí hlavy druhé dílu prvního tohoto zákona. Jde-li o řízení ve věcech, o nichž má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, soud postupuje podle § 68 písm.b/. Účinky procesních úkonů v těchto řízeních učiněných zůstávají zachovány a posoudí se přiměřeně podle ustanovení tohoto zákona. Ustanovení § 46 odst. 2 až 4 se užijí obdobně.

V této věci byl podán opravný prostředek proti rozhodnutí katastrálního úřadu, přičemž soud o něm nerozhodl do dne nabytí účinnosti soudního řádu správního, tj. do 1. 1. 2003. V daném případě rozhodoval správní orgán o zápisu věcného práva k nemovitosti, takže se jednalo o rozhodnutí správního orgánu v soukromoprávní věci, vydané v mezích zákonné pravomoci správního orgánu (to stěžovatelka ostatně ani nezpochybňuje). O takovémto opravném prostředku (nyní žalobě) má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, krajský soud proto postupoval v souladu se zákonem, když ve smyslu § 46 odst. 2 s. ř. s. poučil o možnosti podání žaloby a ke kterému věcně příslušnému soudu.

Kasační stížnost tedy není důvodná, Nejvyšší správní soud ji proto zamítl (§ 110 odst. 1, poslední věta, s. ř. s.).

Výrok o nepřiznání náhrady nákladů řízení účastníků řízení je odůvodněn tím, že stěžovatelka neměla ve věci úspěch a ostatním účastníkům podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. 4. 2003

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru