Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ans 7/2007Rozsudek NSS ze dne 17.10.2007

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Kladna, Odbor výstavby
VěcStavební zákon
Prejudikatura

9 As 43/2007 - 77


přidejte vlastní popisek

6 Ans 7/2007 - 53

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: J. P., zastoupen Jiřím Pokorným, proti žalovanému: Magistrát města Kladna, odbor výstavby, se sídlem Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2007, č. j. 8 Ca 41/2006 - 30,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 9. 5. 2007 kasační stížnost proti usnesení městského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta ex offo pro řízení o kasační stížnosti, kterou žalobce podal proti usnesení městského soudu ze dne 11. 5. 2006, č. j. 8 Ca 41/2006 - 15; posledně uvedeným usnesením městský soud postoupil z důvodu místní příslušnosti žalobu Krajskému soudu v Praze.

V žádosti o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta ex offo ze dne 3. 7. 2006 žalobce uvedl, že je přesvědčen, že podání kasační stížnosti je osvobozeno od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. g), odst. 3 písm. f) a odst. 3 písm. g) zákona č. 549/1991 Sb., a požádal, aby mu byl soudem ustanoven jako zástupce advokát JUDr. Vladimír Nedvěd.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 26. 3. 2007 o této žádosti rozhodl (č. j. 8 Ca 41/2006 - 30), přičemž osvobození od soudních poplatků pro řízení o kasační

č. j. 6 Ans 7/2007 - 54

stížnosti nepřiznal a návrh na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl. Současně žalobce vyzval, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení založil do soudního spisu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že soud zaslal žalobci k vyplnění potřebný formulář osvědčující osobní, výdělkové a majetkové poměry, stanovil k tomu desetidenní lhůtu, výzva byla doručena 18. 12. 2006, žalobce však na výzvu nereagoval a vyplnění formulář soudu nepředložil. Soud proto nemohl posoudit, zda jsou u žalobce předpoklady k osvobození od soudních poplatků, obdobně musel zamítnout žádost o ustanovení advokáta. Současně byl žalobce poučen, že pokud nepředloží soudu plnou moc udělenou advokátu pro řízení o kasační stížnosti, bude jeho kasační stížnost odmítnuta pro nesplnění jedné z podmínek řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost; uvedl v ní, že rozhodnutí trpí nesprávným posouzením právní otázky, nezákonností a zmatečností řízení. Majetkové poměry žalobce má předseda senátu městského soudu JUDr. Slavomír Novák dobře znát, neboť žalobce již zaslal nespočetně tiskopisů č. 060.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost jako přípustnou (byla podána včas a osobou k tomu oprávněnou) a poněvadž jejím středobodem je otázka právního zastoupení pro řízení o kasační stížnosti, nevyžaduje se podle konstantní judikatury zdejšího soudu pro toto řízení zastoupení advokátem.

Námitka kasační stížnosti může být podřazena pod § 103 odst. 1 písm. a) a d) s. ř. s.; - nesprávné právní posouzení věci, popřípadě vada řízení, která mohla mít vliv na nezákonnost rozhodnutí.

Kasační stížnost není důvodná.

Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Podle § 35 odst. 8 s. ř. s. navrhovateli, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát; hotové výdaje a odměnu pak hradí stát.

Z uvedených ustanovení plyne, že ten, kdo žádá osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta ex offo, musí nejen tvrdit své majetkové a příjmové poměry, ale rovněž je doložit, a to způsobem předvídaným na formuláři č. 060. Pokud žadatel odmítne součinnost se soudem, nemůže být jeho žádost posouzena. Předložení formuláře v jiných řízeních a v jiném časovém období byť témuž soudu nemůže tuto povinnost nahradit. Stěžovatel se mýlí, pokud dovozuje osvobození od soudních poplatků ze zákona a odkazuje na řízení o náhradě škody proti státnímu orgánu; takovou žalobu nepodal – návrhem podaným u městského soudu, jehož nedostatky ostatně bude třeba dále odstraňovat, poukazuje na nečinnost správního orgánu. Otázkami náhrady škody se správní soudnictví nezabývá, nemajíc k tomu žádné pravomoci – ty náleží soudům činným v občanském soudním řízení.

Rozhodnutí městského soudu tedy netrpí žádnými nedostatky, které by mu mohl zdejší soud vytknout. Proto bylo v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. rozhodnuto o zamítnutí kasační stížnosti.

č. j. 6 Ans 7/2007 - 55

Stěžovatel nebyl v řízení úspěšný, proto mu podle § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. nenáleží právo na náhradu nákladů tohoto řízení, žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly, proto bylo rozhodnuto, jak uvedeno ve výroku sub. II.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. října 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru