Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ans 6/2006Rozsudek NSS ze dne 26.09.2007

Způsob rozhodnutízamítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo financí
VěcDaně - ostatní
Prejudikatura

4 Ads 19/2005


přidejte vlastní popisek

6 Ans 6/2006 - 102

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: F. O., proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 1. 2004, č. j. 7 Ca 260/2003 - 32,

takto:

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žalovanému se nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

V řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu byl žalobce usnesením městského soudu ze dne 5. 11. 2003 vyzván k doplnění svého podání ze dne 23. 7. 2003 (žaloby). Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost a městský soud usnesením ze dne 21. 11. 2003 žalobce vyzval, aby předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, případně aby doložil, že má vysokoškolské právnické vzdělání. Dalším usnesením ze dne 21. 11. 2003 městský soud žalobce vyzval k zaplacení soudního poplatku v částce 3000 Kč z podané kasační stížnosti. Na to žalobce reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení kvalifikovaného zástupce. K výzvě soudu žalobce předložil potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce, z něhož vyplývá, že je žadatelem o starobní důchod, pobírá příspěvek na bydlení ve výši 668 Kč a je vlastníkem rodinného domku.

O žádosti žalobce o osvobození od soudních poplatků reagoval městský soud napadeným usnesením ze dne 26. 1. 2003, č. j. 7 Ca 260/2003 - 32, tak, že žádost zamítl.

č. j. 6 Ans 6/2006 - 103

Vyšel z toho, že žalobce je vlastníkem rodinného domu, takže je zřejmé, že nedoložil nedostatek prostředků. Z tohoto důvodu soud jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků nevyhověl a zároveň podotkl, že ke stejnému závěru by dospěl i v případě, že by žalobce nedostatek prostředků doložil, neboť jeho kasační stížnost proti usnesení, jímž se pouze upravuje vedení řízení, není přípustná. Ze stejných důvodů byla zamítnuta i žalobcova žádost o ustanovení zástupce, neboť u žalobce nejsou předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a jedna z podmínek, kterou zákon pro vyhovění návrhu na ustanovení zástupce předpokládá, tak není splněna.

Proti uvedenému usnesení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, kterou odůvodnil pohrdáním zákony a principy právního řádu. Dále uvedl, že napadené usnesení je nezákonné, neústavní, zločinecké a nicotné.

Nejvyšší správní soud přezkoumal na základě kasační stížnosti napadené rozhodnutí v souladu s § 109 odst. 2 a 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“) v rozsahu a z důvodů, které uplatnil stěžovatel v kasační stížnosti a přitom sám neshledal vady uvedené v odst. 3 citovaného ustanovení k nimž by musel přihlédnout z úřední povinnosti.

Kasační stížnost není důvodná.

Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků. Dospěl-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Podle § 35 odst. 7 s. ř. s. žalobci, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jimž může být i advokát.

Podle názoru Nejvyššího správního soudu bylo na místě přistoupit k zamítnutí žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků především z toho důvodu, že jeho návrh nemůže zjevně být úspěšný. Žádost o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce je totiž podávána v souvislosti s předchozí kasační stížností stěžovatele, která směřuje proti usnesení, jímž se zcela nepochybně upravuje pouze vedení řízení. Proti takovémuto usnesení není ve smyslu § 104 odst. 3 písm. b) s. ř. s. kasační stížnost přípustná, takže tato kasační stížnost stěžovatele zjevně nemůže být úspěšná (§ 36 odst. 3 s. ř. s.). Vzhledem k tomu, že žalobci nebylo přiznáno osvobození od soudních poplatků, bylo nutno z tohoto důvodu zamítnout i jeho žádost o ustanovení zástupce, protože nebyla splněna jedna z podmínek, kterou zákon pro vyhovění návrhu pro ustanovení zástupce předpokládá.

Městský soud proto nepochybil, když s ohledem na výše uvedené návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce zamítl.

Z uvedených důvodů Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

Stěžovatel, který neměl v tomto řízení úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 1 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). Žalovanému podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly, bylo proto rozhodnuto, že žalovanému se náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti nepřiznává.

č. j. 6 Ans 6/2006 - 104

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. září 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru