Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ans 2/2011 - 66Usnesení NSS ze dne 30.03.2011

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcOstatní

přidejte vlastní popisek

6 Ans 2/2011 - 66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2010, č. j. 9 Ca 323/2009 - 35,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením Městského soudu v Praze bylo podle § 47 písm. c) s. ř. s. zastaveno řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného správního orgánu ve věci odepření práva na zabezpečení ve stavu hmotné nouze, a to pro nezaplacení soudního poplatku.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále též „stěžovatel“) proti usnesení Krajského soudu, jež mu bylo doručeno 16. 12. 2010, v zákonné lhůtě kasační stížnost.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Kasační stížnost - podání ze dne 16. 11. 2010, jež bylo předáno k poštovní přepravě 18. 11. 2010 a doručeno městskému soudu 23. 11. 2010, stěžovatel napsal vlastní rukou, přičemž rukopis je prakticky nečitelný, takže nelze posoudit důvody kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud proto usnesením ze dne 24. 2. 2011, č. j. 6 Ans 2/2011 - 46, jež bylo stěžovateli doručeno 7. 3. 2011 a tímto dnem nabylo právní moci, vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení podání ze dne 16. 11. 2010 ve věci kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2010, č. j. 9 Ca 323/2009 - 35, podal v čitelné podobě - tj. napsáno na psacím stroji, na počítači, případně tiskacími písmeny. Stěžovatel byl řádně poučen, že pokud nebude podání ve stanovené lhůtě doplněno, soud kasační stížnost odmítne (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

Podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesení odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě na výzvu soudu reagoval opět nečitelným podáním ze dne 11. 3. 2011, jež bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 15. 3. 2011, a to nejenom k uvedené sp. zn. 6 Ans 2/2011, ale i ke sp. zn. 6 Ads 21/2011. Uvedeným podáním však není reagováno na výzvu soudu ze dne 24. 2. 2011, č. j. 6 Ans 2/2011 - 46, k předložení podání ze dne 16. 11. 2010 v čitelné podobě a stěžovatel tak neodstranil vady podání.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. března 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru