Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ans 13/2006Usnesení NSS ze dne 14.03.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

3 Afs 9/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ans 13/2006 - 55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové vprávní věci žalobce: J. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 9. 2006, č. j. 21 Cad 45/2005 - 37,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na úhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností napadl usnesení krajského soudu shora blíže specifikované, kterým byla pro opožděnost odmítnuta jeho žaloba na nečinnost žalované, jež měla spočívat v tom, že dne 27. 5. 2002 podal žádost o plný invalidní důchod a žalovaná o této žádosti nerozhodla ve lhůtě 60 dnů podle § 49 odst. 2 správního řádu.

Stěžovatel uplatnil u žalované nárok dne 27. 5. 2002, právní úprava žaloby na nečinnost správního orgánu byla přijata zákonem č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), účinným od 1. 1. 2003, podle ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu (srov. Ej 179/2006) mohla lhůta pro podání této žaloby počít plynout nejdříve od účinnosti této právní úpravy a skončila 1. 1. 2004; stěžovatel podal žalobu na nečinnost až 17. 2. 2005, krajský soud ji proto odmítl pro opožděnost (§ 46 odst. 1 písm. b/ s. ř. s.).

V kasační stížnosti stěžovatel namítá, že žalovaná o jeho žádosti ze dne 27. 5. 2002 doposud nerozhodla, popisuje úkony učiněné Okresní správou sociálního zabezpečení v roce 2002, posudkovou komisí MPSV v roce 2003, soud podle jeho názoru postupoval nespravedlivě.

K výzvě soudu ze dne 10. 10. 2006, č. j. 21 Cad 45/2006 - 43, aby předložil pro řízení o kasační stížnosti plnou moc udělenou advokátu, neboť tak žádá § 105 s. ř. s., a doplnil důvody kasační stížnosti, stěžovatel soudu odpověděl, že mu soud nebude diktovat, že musí být zastoupen advokátem a dále již na výzvu nereagoval.

č. j. 6 Ans 13/2006 - 56

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem (§ 105 s. ř. s.); stěžovatel byl poučen krajským soudem o možnosti ustanovení zástupce pro takové řízení soudem a rovněž byl poučen o následcích v případě, že zastoupen advokátem v tomto řízení nebude (č. l. 44 soudního spisu).

Nedostatek plné moci udělené advokátu pro řízení, v němž je zastoupení povinné, představuje odstranitelnou překážku řízení, pro jejíž odklizení učinil krajský soud vše, co bylo v jeho silách; jestliže stěžovatel na výzvu soudu nereagoval, respektive reagoval výslovně negativním způsobem, nezbývá Nejvyššímu správnímu soudu pro nemožnost pokračovat v řízení než kasační stížnost odmítnout (§ 46 odst. 1 písm. a/ ve spojení s § 120 s. ř. s.), neboť tento nedostatek podmínek řízení brání, aby věc mohla být meritorně projednána.

V případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 14. března 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru