Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ans 10/2006Usnesení NSS ze dne 18.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníMagistrát města Kladna, Odbor výstavby
VěcStavební zákon
Prejudikatura

2 Ads 29/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ans 10/2006 - 57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: J. P., zastoupen J. P., proti žalovanému: Magistrát města Kladna, odbor výstavby, se sídlem Kladno, náměstí Starosty Pavla 44, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2006, č. j. 8 Ca 41/2006 - 15,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 9. 5. 2007 kasační stížnost proti usnesení městského soudu, kterým byla jeho žaloba podaná u Městského soudu v Praze, kterou se domáhal, aby žalovaný Magistrát města Kladna pokračoval v kolaudačním řízení rodinného domu na pozemku č. kat. 839 k. ú. D. u K., postoupena z důvodu místní příslušnosti Krajskému soudu v Praze.

Městský soud tak učinil, neboť podle § 7 odst. 2 s. ř. s. je místně příslušným ve správním soudnictví ten krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Sídlo žalovaného orgánu, Magistrátu města Kladna, je v obvodu Krajského soudu v Praze, nikoli Městského soudu v Praze, u něhož byla žaloba podána.

V kasační stížnosti vyslovil žalobce s tímto postupem nesouhlas a poukázal již na úkony, které městský soud po podání žaloby ve věci učinil. Uvedl rovněž, že Krajský soud je naprosto podjatý, o čemž měl již rozhodnout Nejvyšší správní soud ve věcech sp. zn. 9 Ca 27/2004 a sp. zn. 8 Ca 307/2003. Podivuje se rovněž nad tím, proč mu nebylo umožněno odvolání k Vrchnímu soudu v Praze.

Nejvyšší správní soud, dříve než by se mohl zaobírat meritem stěžovatelových připomínek, musí posoudit, zda jsou splněny podmínky řízení, za kterých je tak oprávněn učinit. Těmito podmínkami je mj. zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost a zastoupení advokátem.

Tyto podmínky splněny nebyly; stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta ex offo, ovšem tyto žádosti byly zamítnuty pro nesoučinnost

č. j. 6 Ans 10/2006 - 58

stěžovatele se soudem. Kasační stížnost proti tomuto rozhodnutí byla zdejším soudem zamítnuta (sp. zn. 6 Ans 7/2007). Nezaplacení soudního poplatku by zavdávalo příčinu k zastavení řízení, ovšem za předpokladu, že by v rozhodnutí, kterým osvobození nebylo přiznáno, byl stěžovatel o tomto následku poučen. Poněvadž se tak nestalo, nelze tento důsledek aplikovat. Nicméně zůstává druhá nesplněná procesní podmínka, a tou je povinné zastoupení advokátem v tomto řízení – stěžovatel byl městským soudem v usnesení, kterým byla jeho žádost o ustanovení advokáta ex offo zamítnuta, vyzván, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení předložil potřebnou plnou moc, nicméně tak neučinil. Byl rovněž poučen, že kasační stížnost bude v takovém případě odmítnuta.

.

Poněvadž pro toto řízení schází základní podmínka řízení, a to zastoupení advokátem, byl nucen Nejvyšší správní soud kasační stížnost bez věcného projednání odmítnout (§ 46 odst. 1 písm. a/ s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.). V případě odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení (60 odst. 3 s. ř. s.).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. října 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru