Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ans 1/2010 - 41Usnesení NSS ze dne 30.06.2010

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníHornická poliklinika s.r.o.
VěcZdravotnictví a hygiena

přidejte vlastní popisek

6 Ans 1/2010 - 41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobkyně: D. K., zastoupené opatrovníkem JUDr. Markem Křížem, Ph.D., advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 91/28, Karviná - Fryštát, proti žalované: Hornická poliklinika s. r. o., se sídlem Sokolská třída 81, Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně (stěžovatelky) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 12. 2009, č. j. 22 Ca 301/2009 - 24,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Opatrovníku stěžovatelky, JUDr. Marku Křížovi, Ph.D., advokátovi, se sídlem Masarykovo nám. 91/28, Karviná - Fryštát, se nepřiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) napadá usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 12. 2009, č. j. 22 Ca 301/2009 - 24, jímž byl odmítnut její návrh, kterým se domáhala, aby soud přikázal žalované zanechat průtahů a vydat žalobkyni potvrzení o lékařské prohlídce z roku 1986. Krajský soud návrh odmítl s tím, že žaloba nesplňuje náležitosti žaloby podle § 71 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Podle názoru krajského soudu o návrhu pacienta na přikázání zdravotnickému zařízení nahlédnout do zdravotní dokumentace není příslušný rozhodnout správní soud, ale Ministerstvo zdravotnictví podle § 68 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Krajskému soudu tedy nezbylo než věc, která nespadá do pravomoci soudů, odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Proti popsanému usnesení krajského soudu stěžovatelka podala kasační stížnost, kterou označila jako odvolání. V kasační stížnosti stěžovatelka sděluje, že je nutné dokázat, že lékařská dokumentace nebyla zničena povodní, a že jí nebyl v roce 1986 přiznán částečný invalidní důchod z důvodů nedbalé evidence.

Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval otázkou, zda jsou splněny podmínky k projednání a rozhodnutí o této kasační stížnosti, a to zda tato stížnost byla podána v zákonné lhůtě.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů od doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje. V souladu s § 40 odst. 2 a 3 s. ř. s. končí lhůty určené podle týdnů, měsíců nebo roků uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

V daném případě byl napadený rozsudek opatrovníku stěžovatelky doručen do datové schránky a dnem doručení je 10. 12. 2009, přičemž tento den je rozhodující pro počátek běhu lhůty pro podání kasační stížnosti. Konec lhůty v délce dvou týdnů by připadl na 24. 12. 2009, avšak dny 24. 12. 2009, 25. 12. 2009 a 26. 12. 2009 byly svátky a den 27. 12. 2009 byla neděle. Posledním dnem lhůty pro podání kasační stížnosti byl tedy nejblíže následující pracovní den po dni 24. 12. 2009, což byl den 28. 12. 2009, kdy stěžovatelka podala stížnost k poštovní přepravě. Kasační stížnost tedy byla podána včas.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí podání označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Absence zvláštních náležitostí kasační stížnosti je nedostatkem odstranitelným (§ 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s.). Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Krajský soud v posuzovaném případě doručil dne 12. 1. 2010 opatrovníku stěžovatelky výzvu k doplnění návrhu o tvrzení, z jakých důvodů rozhodnutí krajského soudu napadá. Na tuto výzvu ani stěžovatelka, ani její opatrovník nijak nereagovali.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost má vady, které brání jejímu projednání. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelky proti usnesení Krajského soudu v Ostravě odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť přes výzvu soudu nebyly nedostatky kasační stížnosti odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Chybějící náležitosti, tedy konkrétní stížnostní důvody, brání v pokračování řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody.

O nákladech řízení rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Stěžovatelka byla v řízení na základě usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 11. 2009, č. j. 5 Nc 12/2009 - 5, zastoupena opatrovníkem JUDr. Markem Křížem, Ph.D., advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 91/28, Karviná - Fryštát. Opatrovník stěžovatelky vyúčtoval Nejvyššímu správnímu soudu odměnu ve výši 1440 Kč sestávající ze dvou úkonů po 300 Kč, dvou režijních paušálů po 300 Kč a 240 Kč za DPH v zákonné výši. Vyúčtované úkony (převzetí zastoupení včetně porady s klientkou a odstranění vad jejího původního návrhu ke krajskému soudu) byly vykonány v řízení před krajským soudem ještě před vydáním kasační stížností napadeného rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že v řízení o kasační stížnosti nebyl opatrovník stěžovatelky nijak činný, Nejvyšší správní soud nepřiznal opatrovníku stěžovatelky žádnou odměnu za zastupování stěžovatelky v řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru