Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ans 1/2007Usnesení NSS ze dne 16.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Olomouckého kraje
VěcPřestupky - zákon č. 200/1990 Sb.
Přestupky

přidejte vlastní popisek

6 Ans 1/2007 - 48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Mgr. R. D., zastoupen Mgr. Radimem Dostalem, advokátem, se sídlem Palackého 168 - „Na Rybárně“, Vsetín, proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 58 Ca 32/2006 - 22 ze dne 1. 3. 2007,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti částku 5712 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr. Radima Dostala, advokáta.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem Krajský soud v Ostravě v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu uložil žalovanému povinnost vydat rozhodnutí o odvolání žalobce ze dne 2. 10. 2005 proti rozhodnutí Magistrátu města Olomouce, odbor agendy řidičů a motorových vozidel, ze dne 23. 3. 2005, č. j. AŘ/5323/04 - Ti, a to do 30 dnů od právní moci rozsudku.

Ve smyslu daného poučení podal žalovaný (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku krajského soudu, jenž mu byl doručen dne 30. 3. 2007, kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána na poštu k přepravě 16. 4. 2007 a doručena krajskému soudu 17. 4. 2007 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná).

Stěžovatel byl řádně poučen, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 16. 4. 2007, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 13. 4. 2007.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že procesně zcela úspěšnému žalobci přiznal náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Tyto náklady jsou tvořeny náklady na právní zastoupení

č. j. 6 Ans 1/2007 - 49

žalobce ve výši 4200 Kč za dva úkony právní služby po 2100 Kč podle § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění účinném od 1. 9. 2006, a paušálem ve výši 600 Kč za dva úkony právní služby po 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky. Protože advokát doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, zvyšují se náklady o částku odpovídající dani, kterou je povinen odvést (§ 37 písm. a/ a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb.), to je o 912 Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru