Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Afs 402/2020 - 15Usnesení NSS ze dne 02.02.2021

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníGammapal s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

6 Afs 402/2020 - 15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Tomáše Langáška (soudce zpravodaj), soudce JUDr. Filipa Dienstbiera a soudkyně Mgr. Veroniky Baroňové v právní věci žalobkyně: Gammapal s.r.o., IČ 02684811, sídlem Rybná 716/24, Praha 1, zastoupená JUDr. Christianem Choděrou, advokátem, sídlem Malá Štěpánská 8, Praha 2, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, sídlem Masarykova 427/31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 25. ledna 2019 č. j. 3206/19/5300-22442-605186, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 4. prosince 2020 č. j. 55 Af 25/2020 - 52,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobou podanou ke Krajskému soudu v Praze (dále jen „krajský soud“) se žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného označeného v návětí, ve věci doměření daně z přidané hodnoty za zdaňovací období od 13. do 31. března 2014, duben až prosinec 2014 a leden až červen 2015. Usnesením uvedeným v návětí krajský soud žalobu odmítl pro opožděnost. Proti tomuto rozhodnutí krajského soudu podala stěžovatelka dne 21. prosince 2020 kasační stížnost.

[2] Nejvyšší správní soud stěžovatelku přípisem ze dne 7. ledna 2021 č. j. 6 Afs 402/2020 - 7 vyzval k zaplacení soudního poplatku. K zaplacení soudního poplatku byla stěžovatelce stanovena lhůta patnácti dnů.

[3] Uvedená výzva byla právnímu zástupci stěžovatelky doručena dne 7. ledna 2021. Patnáctidenní lhůta k zaplacení soudního poplatku tedy uplynula v pátek 22. ledna 2021, aniž by stěžovatelka soudní poplatek zaplatila.

[4] Podle § 9 odst. 1 věty druhé zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud po marném uplynutí lhůty určené k zaplacení soudního poplatku řízení zastaví. Z uvedených skutečností je zřejmé, že předpoklady pro postup podle citovaného ustanovení jsou v této věci splněny. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti stěžovatelky podle § 47 písm. c), aplikovaného na základě § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

[5] Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. února 2021

JUDr. Tomáš Langášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru