Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Afs 395/2017 - 22Usnesení NSS ze dne 10.01.2018

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníOdvolací finanční ředitelství
VěcDaně - ostatní

přidejte vlastní popisek

6 Afs 395/2017 - 22

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: Bc. N. K., zastoupena JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem se sídlem Polská 4, 360 01 Karlovy Vary, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 9. 2016, č. j. 41539/16/5100-41453-711845, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 11. 2017, č. j. 30 Af 46/2016 – 69,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 7. 12. 2017 doručena kasační stížnost žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 11. 2017, č. j. 30 Af 46/2016 – 69 (dále jen „napadený rozsudek“), kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 9. 2016, č. j. 41539/16/5100-41453-711845 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí Finančního úřadu pro Karlovarský kraj ze dne 26. 2. 2016, č. j. 133701/16/2401-80542-404916, kterým nebylo vyhověno návrhu stěžovatelky na vyloučení movitých věcí z daňové exekuce daňového dlužníka Š. K.

[2] Přípisem ze dne 13. 12. 2017, č. j. 6 Afs 395/2017 – 12, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto přípisu. Soud současně stěžovatelku poučil, že nebude-li soudní poplatek za kasační stížnost ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Stěžovatelka byla taktéž upozorněna na novelu zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), provedenou zákonem č. 296/2017 Sb., podle níž se v řízeních, která byla u soudu zahájena po 30. 9. 2017 (včetně), k zaplacení poplatku po marném uplynutí stanovené lhůty nepřihlíží [§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“)]. Uvedený přípis byl právnímu zástupci stěžovatelky doručen do datové schránky dne 15. 12. 2017.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s., soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Z ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích, vyplývá, že poplatková povinnost vzniká podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí v délce alespoň 15 dnů; výjimečně může soud určit lhůtu kratší. Po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. K zaplacení poplatku po marném uplynutí lhůty se nepřihlíží.

[4] Nejzazší termín, do kterého bylo možné soudní poplatek dle stanovené lhůty zaplatit, připadl na úterý 2. 1. 2018. Jelikož stěžovatelka soudní poplatek ve stanovené lhůtě nezaplatila, Nejvyšší správní soud v souladu s poučením, kterého se jí dostalo, řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. ledna 2018

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru