Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Afs 338/2017 - 11Usnesení NSS ze dne 08.11.2017

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníAGOLI s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

6 Afs 338/2017 - 11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: AGOLI s. r. o., IČ 242 17 182, se sídlem Hvožďanská 2237/5, Chodov, 148 00 Praha 4, zastoupen Mgr. Markétou Medřickou, advokátkou se sídlem K Červenému dvoru 294/4, 100 00 Praha 10, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, 602 00 Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 3. 2017, č. j. 12847/17/5300-22441-711913, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 6. 9. 2017, č. j. 9 Af 25/2017 - 36,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 6. 9. 2017, č. j. 9 Af 25/2017 - 36, zastavil Městský soud v Praze (dále jen „městský soud“) řízení o žalobě pro nezaplacení soudního poplatku.

[2] Proti uvedenému usnesení městského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) dne 19. 9. 2017 prostřednictvím městského soudu kasační stížnost označenou jako odvolání. Jak byl stěžovatel poučen již v napadeném usnesení, proti rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví ve věcech poplatků není odvolání přípustné [§ 14 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (dále jen „zákon o soudních poplatcích“)]. Proto bylo podání stěžovatele, označené jako odvolání, vyhodnoceno podle svého obsahu jako kasační stížnost.

[3] Následně podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 6. 11. 2017, vzal stěžovatel svou kasační stížnost zpět.

[4] Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského (městského) soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

[5] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

[6] Domnívá-li se stěžovatel, že městský soud bude po vrácení spisového materiálu v řízení o žalobě pokračovat, Nejvyšší správní soud upozorňuje, že se mýlí. Soudní řízení správní má odlišná procesní pravidla (primárně s. ř. s.) než řízení civilní. Proti rozhodnutí krajského (zde městského) soudu nelze podat odvolání, ani žádný jiný řádný opravný prostředek. Jediným přípustným opravným (mimořádným) prostředkem v dané věci je kasační stížnost. Napadené usnesení městského soudu nabylo právní moci dne 7. 9. 2017, kdy bylo doručeno oběma účastníkům řízení, a pozdější zaplacení soudního poplatku za žalobu již proto nemůže vést k pokračování v daném řízení. Podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, ve znění účinném do 29. 9. 2017, usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci. Podle judikatury zdejšího soudu účastník zaplatí soudní poplatek dříve, než usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci i tehdy, učiní-li tak v den, kdy usnesení nabylo právní moci (rozsudek ze dne 17. 4. 2008, č. j. 5 Afs 1/2007 – 172). Aby městský soud zrušil usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku a pokračoval v řízení o žalobě, musel by stěžovatel zaplatit soudní poplatek nejpozději dne 7. 9. 2017. Jelikož tak učinil až dne 18. 9. 2017, jak plyne ze spisu městského soudu, nemůže očekávat, že po vrácení spisového materiálu Nejvyšším správním soudem bude městský soud v řízení o žalobě pokračovat. Z uvedených důvodů by nemohla být kasační stížnost stěžovatele úspěšná v případě, že by na jejím projednání trval a nevzal ji zpět. Proto Nejvyšší správní soud přes vyjádřené přání stěžovatele, aby bylo řízení zastaveno a spisový materiál vrácen městskému soudu k pokračování v řízení o žalobě, nepochyboval o tom, že stěžovatel projevil jednoznačně svou vůli vzít kasační stížnost zpět, a řízení o kasační stížnosti zastavil, jak je uvedeno shora.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. listopadu 2017

Mgr. Jana Brothánková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru