Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Afs 21/2020 - 16Usnesení NSS ze dne 11.03.2020

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníElprim - tech s.r.o.
Odvolací finanční ředitelství
VěcDaně - daň z přidané hodnoty

přidejte vlastní popisek

6 Afs 21/2020 - 16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Dienstbiera a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Viktora Kučery v právní věci věci žalobkyně: Elprim – tech s. r. o., se sídlem Náchodská 652, Velké Poříčí, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 9. 2019, č. j. 36632/19/5300-22444-707622, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. 1. 2020, č. j. 31 Af 48/2019 – 36,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni se vrací zaplacený soudní poplatek za řízení o kasační stížnosti ve výši 5 000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný zamítl v záhlaví označeným rozhodnutím žalobkynino odvolání proti devíti platebním výměrům vydaným ve věci daně z přidané hodnoty Finančním úřadem pro Královéhradecký kraj. Žalobkyně napadla rozhodnutí žalovaného žalobou. Krajský soud v Hradci Králové shora označeným usnesením zastavil řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

[2] Žalobkyně (stěžovatelka) brojila proti usnesení krajského soudu kasační stížností.

[3] Nejvyšší správní soud se nejprve zabýval podmínkami řízení a dospěl k závěru, že nejsou splněny, neboť stěžovatelka nedoložila splnění podmínky povinného zastoupení podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

[4] Podle citovaného ustanovení musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. To neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Splnění podmínky povinného zastoupení musí být soudu řádným způsobem doloženo. Soud proto usnesením č. j. 6 Afs 21/2020 – 6 vyzval stěžovatelku k doložení splnění podmínky povinného zastoupení. Usnesení bylo stěžovatelce doručeno dne 20. 2. 2020. Lhůta pro doložení zastoupení uplynula dne 6. 3. 2020. Stěžovatelka ve stanovené lhůtě (ani později ke dni rozhodování soudu) splnění podmínky § 105 odst. 2 s. ř. s. nedoložila, v řízení proto nebylo možné pokračovat.

[5] Za splnění uvedené podmínky není možné považovat plné moci pro JUDr. J. B. a JUDr. J. Š. zaslané soudu dne 26. 2. 2020 JUDr. B., který stěžovatelku zastupoval jako obecný zmocněnec v řízení před krajským soudem. Podle veřejně dostupného seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou nemají JUDr. J. B. ani JUDr. J. Š. oprávnění k výkonu advokacie. Stěžovatelka netvrdila, ani nedoložila, že se jedná o její zaměstnance nebo členy. Nadto plné moci nejsou stěžovatelkou podepsány.

[6] Nejvyšší správní soud proto odmítl kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.

[7] O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 (za použití § 120) s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

[8] Podle § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, soud vrátí zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení odmítnut. Poplatek bude stěžovatelce vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 11. března 2020

JUDr. Filip Dienstbier

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru