Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 90/2007 - 39Usnesení NSS ze dne 17.01.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 90/2007 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce: J. B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2007, č. j. 19 Cad 100/2006 - 21,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá v záhlaví blíže označený rozsudek, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 6. 2006, č. j. X, kterým byla zamítnuta stěžovatelova žádost o částečný invalidní důchod.

Usnesením ze dne 12. 3. 2007 uložil krajský soud stěžovateli, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy mimo jiné zvolil advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 3. 2007. Stěžovatel v uvedené lhůtě ani po jejím uplynutí soudu plnou moc nepředložil. K předložení plné moci udělené zvolenému zástupci jej opětovně vyzval též Nejvyšší správní soud, přičemž jej současně poučil o možnosti požádat o ustanovení zástupce soudem. Ani na tuto výzvu však stěžovatel nijak nereagoval.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který vzdor výzvě soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

č. j. 6 Ads 90/2007 - 40

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2008

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru