Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 8/2004Usnesení NSS ze dne 19.04.2007

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníČSSZ
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 8/2004 - 62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: Š. K., zastoupen opatrovnicí V. H., bytem N. 80, B., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 30 Ca 229/2002 - 27 ze dne 7. 1. 2004,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se kasační stížností ze dne 26. 2. 2004 domáhal zrušení shora označeného rozsudku Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 21. 11. 2002, č. X, jímž stěžovateli byl přiznán dnem 18. 11. 2002 plný invalidní důchod.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti proti předmětnému rozsudku postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

V průběhu řízení u Nejvyššího správního soudu byl stěžovatel Š. K., narozen XY, rozsudkem Okresního soudu v Berouně č. j. 23 Nc 1108/2005 - 76 ze dne 27. 3. 2006 zbaven způsobilosti k právním úkonům. Podle sdělení téhož soudu mu byla opatrovníkem ustanovena jeho matka paní V. H., narozena XXY, bytem N. 80, B. Městský soud v Praze učinil na pokyn Nejvyššího správního soudu na opatrovnici stěžovatele dotaz ohledně probíhajícího soudního řízení vedeného u Nejvyššího správního soudu. Opatrovnice dne 19. 3. 2007 písemně sdělila tomuto soudu, že podanou žalobu bere v celém rozsahu zpět. Projev vůle opatrovnice stěžovatele zbaveného způsobilosti k právním úkonům nevzbuzuje pochybnosti o tom, že směřuje k ukončení a zastavení soudního řízení v této věci (v současné době ve stádiu podané kasační stížnosti).

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. vezme-li navrhovatel svůj návrh zpět, soud řízení usnesením zastaví. Jde-li o společný návrh více osob, musí být pro účinné zpětvzetí návrh vzat zpět všemi osobami. Vzhledem k tomu, že v daném případě se nejednalo o společný návrh více

č. j. 6 Ads 8/2004 - 63

osob a projev vůle nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. dubna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru