Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 78/2008 - 128Usnesení NSS ze dne 30.10.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
VěcSociální ochrana - Státní sociální podpora

přidejte vlastní popisek

6 Ads 78/2008 - 128

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Ing. J. E., zastoupeného JUDr. Danielem Novotným, Ph.D., advokátem, se sídlem Husova 820, Jičín, proti žalovanému: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 4. 2005, č. j. SV/20116/6425/05 - An, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 1. 2008, č. j. 29 Cad 50/2007 - 87,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce advokátu JUDr. Danielovi Novotnému, Ph.D., se přiznává odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti v částce 800 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové byla žaloba směřující proti rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví ze dne ze dne 1. 4. 2005, č. j. SV/20116/6425/05 - An, zamítnuta a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové kasační stížnost.

Krajský soud v Hradci Králové po podání kasační stížnosti proti předmětnému rozsudku postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 19. 2. 2008. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost byla elektronickou cestou odeslána dne 5. 3. 2008 a doručena soudu 6. 3. 2008. Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje. Kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je opožděná. Podle věty třetí citovaného ustanovení zmeškání lhůty nelze prominout.

K tomu se dodává následující: Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), nicméně kasační stížnost nepodal včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.).

Podle ustanovení § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, proti němuž směřuje. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. V daném případě byl stěžovateli rozsudek krajského soudu doručen 19. 2. 2008 a posledním dnem k podání kasační stížnosti bylo tedy úterý 4. 3. 2008. Stěžovatel však kasační stížnost podal elektronickou cestou s řádným elektronickým podpisem teprve dne 5. 3. 2008 ve 23:59 hodin - doručeno podatelně krajského soudu 6. 3. 2008 v 00:00:07 hodin. Stěžovatel ve svém podání uvádí, že svá podání odeslal již dříve dne 24. 2. 2008 a 1. 3. 2008, avšak dne 24. 2. 2008 měl zprostředkovatel internetu údajně výpadek a dne 1. 3. 2008 byly údajně výpadky elektrické sítě. Tato tvrzení však nejsou doložena žádným důkazem, ani ze spisu jinak nevyplývají. Ze spisu vyplývá pouze doručení podání soudu elektronickou cestou dne 6. 3. 2008 ve 00:00:07. Podle ustanovení § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak. Žádný z těchto případů úlev při zachování lhůty však neodpovídá situaci stěžovatele. Stěžovatel přitom neprokázal, že jeho elektronická podání ze dne 24. 2. 2008 a ze dne 1. 3. 2008 byla předána, tj. doručena soudu.

Jak již bylo výše uvedeno, napadený rozsudek byl doručen dne 19. 2. 2008. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti tedy skončila dne 4. 3. 2008. Stěžovatel tudíž kasační stížnost podal až po uplynutí zákonné lhůty, když tato byla podána elektronickou cestou až dne 5. 3. 2008. K tomu je nutno konstatovat, že napadený rozsudek krajského soudu obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, jakož i o místu, kde je třeba kasační stížnost podat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. jako opožděně

podanou.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Stěžovateli byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové Praze ze dne 9. 4. 2008, č. j. 29 Cad 50/2007 - 107, pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 s. ř. s.). Ustanovený zástupce k výzvě Nejvyššího správního soudu nevyčíslil náklady právního zastoupení stěžovatele, a proto bylo rozhodnuto o odměně advokáta podle obsahu spisu. Nejvyšší správní soud přiznal advokátu JUDr. Danielovi Novotnému, Ph.D., odměnu ve výši 800 Kč (jeden úkon právní služby v částce 500 Kč spočívající v písemném podání soudu ve věci doplnění kasační stížnosti ze dne 20. 6. 2006 podle § 11 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, a jeden režijní paušál v částce 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky).

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. října 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru