Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 75/2007Usnesení NSS ze dne 27.11.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníPolicie České republiky, policejní prezident
VěcSlužební poměr

přidejte vlastní popisek

6 Ads 75/2007 - 89

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: J. M., zastoupen JUDr. Vojtěchem Dunajem, advokátem, se sídlem Mrkvičkova 1375/18, Praha 6, proti žalovanému: Policie České republiky, policejní prezident, se sídlem Strojnická 27, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2007, č. j. 10 Ca 224/2004 - 73,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl žalobou rozhodnutí žalovaného ve věcech služebního poměru ze dne 26. 8. 2004, č. 648, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání proti rozhodnutí ředitele útvaru rychlého nasazení Policie České republiky ze dne 23. 4. 2004, č. 43/2004, kterým byl stěžovatel podle § 106 odst. 1 písm. d) zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie ČR, propuštěn ze služebního poměru příslušníka Policie ČR.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. 5. 2006, č. j. 10 Ca 224/2004 - 46, žalobu zamítl a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel dne 10. 7. 2006 kasační stížnost. Po podání kasační stížnosti byl stěžovatel městským soudem vyzván k zaplacení soudního poplatku, na jeho žádost mu byla stanovená lhůta prodloužena do 10. 1. 2007. Ani v této lhůtě nebyl soudní poplatek zaplacen, a proto soud usnesením blíže označeným v záhlaví řízení o kasační stížnosti zastavil. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že podáním kasační stížnosti vznikla stěžovateli poplatková povinnost podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, neboť byl poplatníkem podle § 2 odst. 2 písm. b) téhož zákona, stěžovatel však poplatkovou povinnost přes opakovanou výzvu soudu nesplnil.

Proti tomuto usnesení podal stěžovatel včas kasační stížnost, aniž by ji jakkoli odůvodnil. Současně s podáním této kasační stížnosti zaplatil soudní poplatek ve stanovené výši. Usnesením ze dne 29. 3. 2007, č. j. 10 Ca 224/2004 - 80, které bylo stěžovatelovu zástupci doručeno dne 10. 4. 2007, jej Městský soud v Praze vyzval, aby odstranil nedostatky kasační stížnosti, konkrétně aby uvedl, z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno. Na tuto výzvu reagoval stěžovatelův zástupce podáním ze dne 2. 5. 2007. Toto podání bylo

č. j. 6 Ads 75/2007 - 90

však učiněno toliko elektronicky (ve formě faxové zprávy). Podle § 37 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), podání obsahující úkon, jímž se disponuje řízením nebo jeho předmětem, lze provést písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zvláštního zákona (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu). Bylo-li takové podání učiněno v jiné formě, musí být do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu nebo musí být předložen jeho originál, jinak se k němu nepřihlíží. Jelikož předmětné podání nebylo do tří dnů doplněno písemným podáním shodného obsahu a soudu nebyl předložen ani jeho originál, nemohl k němu Nejvyšší správní soud v souladu s výše citovaným ustanovením s. ř. s. přihlédnout.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s. musí kasační stížnost mj. obsahovat údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno. Kasační stížnost však přes výzvu soudu žádné odůvodnění neobsahuje. Jelikož nejsou splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný, Nejvyšší správní soud musel návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítnout.

Nad rámec výše uvedeného je Nejvyšší správní soud nucen konstatovat, že i v samotném faxovém podání stěžovatel uvedl toliko odkaz na § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích, který předpokládá zrušení rozhodnutí o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku, je-li poplatek zaplacen před nabytím právní moci takového usnesení. Ani ten by však nebylo možno na stěžovatelův případ aplikovat, neboť poplatek byl zaplacen až dne 19. 3. 2007, ale napadené usnesení nabylo právní moci dne 2. 3. 2007.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. listopadu 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru