Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 72/2004Usnesení NSS ze dne 13.01.2005

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníVšeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Okresní pojišťovna Zlín
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

6 Ads 72/2004 - 69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně L. V., zastoupené JUDr. Otylkou Pavlíkovou, advokátkou, se sídlem Lidická 28, Praha 5, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, Okresní pojišťovně ve Zlíně, se sídlem tř. T. Bati 3910, Zlín, o žalobě proti rozhodnutím žalované ze dne 17. 5. 2001 v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 3. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003 - 46,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. JUDr. Otylce Pavlíkové, advokátce, se sídlem Lidická 28, Praha 5, se odměna za zastupování žalobkyně nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) se žalobou domáhala zrušení shora uvedených rozhodnutí - platebních výměrů žalované. Městský soud v Praze tuto žalobu usnesením ze dne 16. 3. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003 - 46, odmítl, neboť dospěl k závěru, že žalobkyně nevyčerpala řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podala stěžovatelka kasační stížnost, ve které uvedla, že „uvedené datumy VZP - ČR ve Zlíně nejsou pravdivě uvedené - skreslené“. Dále uvedla, že žádá o „prošetření stížnosti, zda nedochází vnitrostátními orgány moci VZP - ÚP ve Zlíně k získání finančních prostředků kterých jsem se neprovinila ani nedopustila“.

Městský soud v Praze v rámci řízení podle § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 30. 4. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003 - 51, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odstranila vady kasační stížnosti, a to, aby označila rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, aby uvedla v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno a doplnila údaj o tom, kdy jí bylo rozhodnutí doručeno. Současně byla stěžovatelka poučena, že pokud podání nebude řádně opraveno a doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne.

Na výzvu Městského soudu v Praze reagovala stěžovatelka podáním ze dne 7. 5. 2004, ve kterém požádala o ustanovení zástupce. Podle § 35 odst. 7 s. ř. s. požádá-li navrhovatel o ustanovení zástupce, po dobu od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení. Smyslem tohoto ustanovení je zabezpečit, aby zástupce účastníka mohl po svém ustanovení ve zbylé lhůtě doplnit, sepsat žalobní body. Nedošlo-li by ke stavění této lhůty, bylo by v řadě případů ustanovení zástupce zcela bezúčelné. Tytéž důvody se však vztahují i k lhůtě, kterou soud stanovil navrhovateli k odstranění vad podání a on poté zažádal o ustanovení zástupce, jak tomu je i v předmětné věci. Proto i v tomto případě je třeba mít za to, že dochází ke stavění lhůty pro doplnění podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s. V dané věci byl stěžovatelce ustanoven zástupce usnesením ze dne 25. 8. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003 - 63, které nabylo právní moci 16. 9. 2004. Jednoměsíční lhůta pro odstranění vad podání tak počala běžet od 17. 9. 2004 a skončila v pondělí 18. 10. 2004. Stěžovatelka však, ačkoli již byla zastoupena advokátkou, v této lhůtě požadované vady podání neodstranila.

Podle § 37 odst. 3 s. ř. s. musí být z každého podání zejména zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje a co navrhuje. Nemá-li podání požadované náležitosti, vyzve předseda senátu podle § 37 odst. 5 s. ř. s. podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne; o tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Jelikož stěžovatelka vady podání ve stanovené lhůtě neodstranila, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než její podání podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Odměna zástupkyni stěžovatelky, která byla ustanovena stěžovatelce k její žádosti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003 - 63, nebyla přiznána, neboť ze spisu nebyl zjištěn žádný úkon právní služby.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2005

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru