Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 71/2007Usnesení NSS ze dne 15.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - starobní důchod
Prejudikatura

4 As 45/2003


přidejte vlastní popisek

6 Ads 71/2007 - 52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Ing. M. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 7. 2004, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. 9. 2006, č. j. 34 Cad 93/2004 - 17,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) se žalobou podanou prostřednictvím žalované domáhal přezkoumání shora uvedeného rozhodnutí žalované, neboť nesouhlasil se způsobem výpočtu starobního důchodu. Krajský soud tuto žalobu výše uvedeným usnesením odmítl pro překážku věci rozsouzené. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel dne 6. 11. 2006 kasační stížnost, v níž požádal o ustanovení právního zástupce. Krajský soud usnesením ze dne 12. 12. 2006, č. j. 34 Cad 93/2004 - 31, návrh na ustanovení zástupce z řad advokátů zamítl. Toto usnesení napadl stěžovatel dne 20. 12. 2006 kasační stížností, která však byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 2. 2007, č. j. 6 Ads 12/2007 - 38, zamítnuta. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17. 4. 2007, č. j. 34 Cad 93/2004 - 44, vyzval krajský soud stěžovatele k odstranění nedostatku kasační stížnosti spočívajícího v tom, že stěžovatel není zastoupen advokátem, a k odstranění vady stanovil lhůtu. Stěžovatel byl poučen, že v případě neodstranění vady bude kasační stížnost odmítnuta. Stěžovatel obdržel usnesení dne 26. 4. 2007, nijak na ně však nereagoval.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „s. ř. s.“), nicméně nesplňuje jiné podmínky řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny

č. j. 6 Ads 71/2007 - 53

ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 s. ř. s.). O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Krajský soud v Brně vyzval stěžovatele k odstranění vady kasační stížnosti usnesením ze dne 17. 4. 2007, které bylo stěžovateli doručeno ve čtvrtek 26. 4. 2007. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. v pátek 27. 4. 2007. Podle ustanovení § 40 odst. 2 s. ř. s. končí lhůta určená podle měsíců uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel však ani ve lhůtě stanovené krajským soudem, ani kdykoliv až do rozhodnutí Nejvyšší správního soudu neodstranil vadu spočívající v absenci povinného právního zastoupení.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písmo a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. srpna 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru