Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 70/2006Rozsudek NSS ze dne 25.04.2007

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod
Prejudikatura

1 A 589/2002


přidejte vlastní popisek

6 Ads 70/2006 - 58

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: P. T., zastoupen Mgr. Janou Hladíkovou, advokátkou, se sídlem 17. listopadu 623, Pardubice, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 29. 9. 2005, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 23. 2. 2006, č. j. 52 Cad 35/2005 - 21,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 23. 2. 2006, č. j. 52 Cad 35/2005 - 21, se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) včas podanou kasační stížností napadá usnesení Krajského soudu Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 23. 2. 2006, č. j. 52 Cad 35/2005 - 21, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 29. 9. 2005, č. X, jímž žalovaná stěžovateli přiznala částečný invalidní důchod od 17. 1. 2005.

Stěžovatel podal kasační stížnost z důvodu nezákonnosti rozhodnutí krajského soudu o zastavení řízení dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“). Stěžovatel v kasační stížnosti tvrdil, že jeho podání ze dne 17. 2. 2006 nebylo návrhem na zastavení řízení adresovaným soudu, nýbrž že se jednalo o nesouhlas stěžovatele s posudkovou komisí MPSV ČR. Dle tvrzení stěžovatele mu měla posudková komise sdělit, že v případě jeho trvání na projednání žádosti o částečný invalidní důchod za období od 21. 9. 2003 do 13. 1. 2005 mu bude odejmut i současný částečný invalidní důchod.

č. j. 6 Ads 70/2006 - 59

Z obsahu soudního spisu zjistil Nejvyšší správní soud následující skutečnosti relevantní pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel podal dne 14. 11. 2005 žalobu proti výše uvedenému rozhodnutí žalované s tím, že žádal přiznání částečného invalidního důchodu od 21. 9. 2003. Krajský soud svým usnesením ze dne 3. 1. 2006, č. j. 52 Cad 35/2005 - 17, uložil Posudkové komisi Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „posudková komise“), aby dle ustanovení § 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, vypracovala posudek o zdravotním stavu stěžovatele, ve kterém uvede datum vzniku částečné invalidity dle ustanovení § 44 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Posudková komise vyzvala stěžovatele, aby se dne 9. 2. 2006 dostavil k jednání za účelem posouzení jeho zdravotního stavu. Dne 17. 2. 2006 byl posudkové komisi doručen přípis stěžovatele, napsaný na rubu pozvánky k jednání posudkové komise a datovaný 12. 1. 2006, ve kterém stěžovatel uvedl, že souhlasí, aby projednání návrhu částečného invalidního důchodu bylo za období 21. 9. 2003 - 13. 1. 2005 zrušeno. Aniž by posudková komise vypracovala posudek, zaslala krajskému soudu sdělení stěžovatele k dalšímu řízení. Krajský soud napadeným rozhodnutím řízení zastavil, přičemž v odůvodnění uvedl, že stěžovatel svým podáním ze dne 17. 2. 2006 vzal návrh na zahájení řízení zpět.

Žalovaná se ke kasační stížnosti nevyjádřila.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 s. ř. s.), a tuto kasační stížnost podal včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). V kasační stížnosti uplatňuje důvod dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí krajského soudu v mezích tohoto uplatněného kasačního důvodu a v rozsahu kasační stížnosti podle § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. přezkoumal, přitom dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Dle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Soudní řád správní nemá speciální ustanovení o obsahových a formálních náležitostech zpětvzetí návrhu ve věci samé jako procesního úkonu navrhovatele, kterým disponuje s řízením. Pro tento úkon tedy platí obecná ustanovení o náležitosti podání dle § 37 odst. 3 s. ř. s. Není-li vada podání spočívající v nesrozumitelnosti či v nejasnosti odstraněna postupem dle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s., nemůže takto vadné podání vyvolat účinky zpětvzetí návrhu. Z obsahu procesního úkonu, který by bylo možno považovat za zpětvzetí návrhu, musí jednoznačně vyplývat, že navrhovatel na projednání svého návrhu nemá zájem a je srozuměn s tím, že o jeho návrhu nebude soudem meritorně rozhodnuto. O zpěvzetí návrhu se může jednat pouze v případě, že projev vůle navrhovatele nezanechává pochybnosti o svém obsahu a smyslu.

V posuzovaném případě zaslal stěžovatel předmětné podání posudkové komisi. Z tohoto důvodu není možné předmětné podání stěžovatele považovat za procesní úkon disponující řízením, neboť nebyl učiněn vůči příslušnému soudu. Předmětné sdělení stěžovatele, že souhlasí se zrušením projednávání částečného invalidního úkonu za specifikované období, bylo navíc učiněno na rubu pozvánky k jednání posudkové komise. Z toho by bylo možno usuzovat, že stěžovatel pouze neměl zájem na posuzování svého zdravotního stavu posudkovou komisí. Z důvodu této nejednoznačnosti a neurčitosti obsahu předmětného podání a tedy z důvodu existence pochybností o obsahu a smyslu předmětného podání není možno přípis stěžovatele doručený dne 17. 2. 2005 posudkové komisi považovat jednoznačně za zpětvzetí návrhu na zahájení řízení.

č. j. 6 Ads 70/2006 - 60

Nejvyšší správní soud tedy shledal kasační stížnost důvodnou pro nesprávné posouzení otázky obsahu podání stěžovatele, a proto napadené rozhodnutí krajského soudu podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zrušil. Věc mu současně vrátil k dalšímu řízení, v němž je Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, podle odst. 3 téhož ustanovení vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodne podle § 110 odst. 2 s. ř. s. Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, v novém rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. dubna 2007

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru