Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 7/2006Usnesení NSS ze dne 17.10.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníRevírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

6 Ads 7/2006 - 76

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: M. V., proti žalované: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, se sídlem Michálkovická 108, Ostrava - Slezská Ostrava, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 5. 2005, č. j. 22 Ca 148/2005 - 10,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadá v záhlaví blíže označené usnesení, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 23. 2. 2005 ve věci žádosti o potvrzení bezdlužnosti.

Usnesením ze dne 26. 8. 2005, č. j. 22 Ca 158/2005 - 18, krajský soud stěžovateli mj. uložil, aby si ve lhůtě jednoho měsíce od doručení výzvy zvolil advokáta pro řízení o kasační stížnosti a doložil plnou moc. Na stěžovatelovu žádost mu byla určena zástupkyně Českou advokátní komorou, tato zástupkyně však po provedeném právním rozboru dospěla k závěru, že se z jeho strany jedná o uplatňování neoprávněných nároků. O povinnosti být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem stěžovatele poučil rovněž i Nejvyšší správní soud. Na tuto výzvu stěžovatel reagoval žádostí o ustanovení zástupce soudem. Krajský soud usnesením ze dne 8. 8. 2006, č. j. 22 Ca 148/2005 - 46, stěžovatelovu žádost zamítl. Kasační stížnost proti tomuto usnesení zamítl Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 11. 7. 2007, č. j. 6 Ads 84/2007 – 63. Přípisem ze dne 21. 9. 2007 uvedený soud stěžovatele opětovně vyzval k doložení svého právního zastoupení advokátem, na tuto výzvu však stěžovatel reagoval pouze opětovnou žádostí o ustanovení zástupce soudem.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

č. j. 6 Ads 7/2006 - 77

Nepředložení plné moci advokáta brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínky řízení, který vzdor výzvě soudu nebyl odstraněn. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 větu první s. ř. s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. října 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

č. j. 6 Ads 7/2006 - 78

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru