Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 68/2009 - 94Usnesení NSS ze dne 30.04.2009

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 68/2009 - 94

Spis 6 Ads 68/2009 byl spojen se spisem číslo 6 Ads 30/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto:

6 Ads 30/2009 – 94

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: S. M., Dubicko, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 10. 2008, č. j. 18 Cad 167/2007 - 38, a usnesení ze dne 8. 12. 2008, č. j. 18 Cad 167/2007 - 43,

takto:

I. Věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 Ads 30/2009 a sp. zn. 6 Ads 68/2009 se spojují ke společnému projednání a nadále budou vedeny pod sp. zn. 6 Ads 30/2009.

II. Kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 10. 2008, č. j. 18 Cad 167/2007 - 38, se odmítá.

III. Kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 12. 2008, č. j. 18 Cad 167/2007 - 43, se odmítá.

IV. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Krajského soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí žalované České správy sociálního zabezpečení, ze dne 4. 9. 2007, č. X, o částečný invalidní důchod, a současně požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o uvedené žalobě.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 7. 10. 2008, č. j. 18 Cad 167/2007 - 38, žalobci neustanovil zástupce z řad advokátů. S odkazem na ustanovení § 35 odst. 7 (nyní odst. 8) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), dospěl k závěru, že žalobce, který k výzvě soudu nedoložil své osobní, výdělkové a majetkové poměry, neprokázal tak, že splňuje předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, a proto soud návrh žalobce na ustanovení advokáta zamítl.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 12. 2008, 18 Cad 167/2007 - 43, vyzval žalobce k odstranění vad podání ve věci kasační stížnosti proti usnesení ze dne 7. 10. 2008, č. j. 18 Cad 167/2007 - 38, a aby uvedl v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, a kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno (§ 106 odst. 1 s. ř. s.). K odstranění vad podání mu byla stanovena ve smyslu ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta 1 měsíc od doručení usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto. Stěžovatel byl řádně poučen, že proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne 15. 12. 2008; ve stanovené lhůtě na ni stěžovatel reagoval vyjádřením téměř nečitelného obsahu toliko tak, že žádá soud, aby mu byl ustanoven advokát JUDr. Vít Vohánka.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

O kasačních stížnostech Nejvyšší správní soud usoudil následovně:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) napadl kasační stížností obě v záhlaví uvedená usnesení. Protože jde o věci (kasační stížnosti) nejen se související skutkovou, ale i právní problematikou, navíc se stejnými účastníky řízení, Nejvyšší správní soud v souladu s § 120 ve spojení s § 39 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), spojil tyto kasační stížnosti ke společnému projednání.

Jak vyplývá z obsahu soudního spisu stěžovatel napadl kasační stížností uvedená usnesení krajského soudu podáními téměř nečitelného obsahu, v nichž žádá jejich zrušení. Kasační stížnost podává výslovně z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c) a d) s. ř. s., aniž by tyto důvody specifikoval. Stěžovatel toliko odkazuje na uvedená ustanovení s. ř. s. s tím, že je osvobozen od soudních poplatků ze sociálních důvodů podle zákona č. 549/1991 Sb. - § 11 odst. 1 písm. h) a g) a odst. 2 písm. f), a dále odkazuje na § 33 odst. 3

s. ř. s. a rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) až e) s. ř. s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodu tvrzené a) nezákonnosti spočívající v nesprávném posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení, b) vady řízení spočívající v tom, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel, nemá oporu ve spisech nebo je s nimi v rozporu, nebo že při jejím zjišťování byl porušen zákon v ustanoveních o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost, a pro tuto důvodně vytýkanou vadu soud, který ve věci rozhodoval, napadené rozhodnutí správního orgánu měl zrušit; za takovou vadu řízení se považuje i nepřezkoumatelnost rozhodnutí správního orgánu pro nesrozumitelnost, c) zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce, d) nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, popřípadě v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé, e) nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 10. 2008, č. j. 18 Cad 167/2007 - 38, odmítnout.

Stěžovatel byl řádně poučen, že proti usnesení ve věci výzvy k odstranění vad podání nejsou opravné prostředky přípustné. Důvody nepřípustnosti kasační stížnosti jsou upraveny v ustanovení § 104 s. ř. s. Podle odst. 3 písm. b) tohoto ustanovení je nepřípustná kasační stížnost proti rozhodnutí, jímž se pouze upravuje vedení řízení. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 12. 2008, 18 Cad 167/2007 - 43, jako nepřípustnou odmítnout.

Vzhledem k výše uvedenému bylo proto rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usneseni.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru