Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 66/2008 - 90Usnesení NSS ze dne 23.07.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníKrajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí
VěcDůchodové pojištění - ostatní

přidejte vlastní popisek

6 Ads 66/2008 - 90

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: Ing. L. K., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2006, č. j. 142535/2006/KUSK, sp. zn. 136729/2006/KUSK/3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2007, č. j. 2 Cad 99/2006 - 39,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 10. 2006, č. j. 142535/2006/KUSK, sp. zn. 136729/2006/KUSK/3, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně ve věci nepřiznání jednorázové dávky sociální péče v (požadované) výši 30 000 Kč. O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo a stát je povinen zaplatit odměnu za zastupování ustanovenému zástupci.

Ve smyslu daného poučení podala žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) proti rozsudku Městského soudu v Praze kasační stížnost a požádala o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 2 Cad 99/2006 - 57 ze dne 17. 9. 2007 bylo o její žádosti rozhodnuto tak, že stěžovatelce zástupce nebyl ustanoven (pro neuvedení všech majetkových poměrů - vlastnictví pozemků a nevěrohodnost údajů o dluzích). Toto usnesení bylo napadeno kasační stížností a Nejvyšší správní soud postup městského soudu potvrdil, když kasační stížnost zamítl. Usnesením ze dne 12. 2. 2008 byla poté stěžovatelka vyzvána, aby do jednoho měsíce doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatelka na tuto výzvu ve stanovené lhůtě reagovala pouze krátkým sdělením, že proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu byla podána ústavní stížnost a že v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 6. 2007, č. j. 2 Cad 99/2006 - 39, bude pokračováno až po vyřízení ústavní stížnosti.

Protože usnesení Městského soudu v Praze ze dne 12. 2. 2008 zůstalo ze strany stěžovatelky bez odezvy, byl spis po uplynutí stanovené lhůty v souladu s § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o podané kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud o věci uvážil následovně: Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V posuzované věci vystupovala stěžovatelka v řízení před správním orgánem i v přezkumném řízení soudním jako osoba bez zákonem předepsaného právnického vzdělání, a proto musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem. Ostatně sama o toto zastoupení požádala. Protože však neodstranila nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, neboť nedoložila plnou moc, osvědčující zastoupení advokátem, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v řízení pokračovat, musel Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout, aniž by se dále mohl zabývat dalšími náležitostmi kasační stížnosti. Tvrzení stěžovatelky o přerušení řízení do doby rozhodnutí Ústavního soudu se nezakládají na pravdě - řízení není přerušeno a rozhodnutí o neustanovení zástupce nabylo právní moci. Bylo přezkoumáno i Nejvyšším správním soudem, a toto rozhodnutí rovněž nabylo právní moci. Z uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší správní soud, jak je rozhodnuto ve výroku.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. července 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru