Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 66/2006Rozsudek NSS ze dne 20.07.2006

Způsob rozhodnutízrušeno a vráceno
Účastníci řízeníMinisterstvo práce a sociálních věcí
VěcZaměstnanost

přidejte vlastní popisek

6 Ads 66/2006 - 66

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: M. D., zastoupen JUDr. Ivo Šauerem, advokátem, se sídlem Palackého nám. 19, Rosice, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, č. j. 1 Cad 80/2005 – 34,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, č. j. 1 Cad 80/2005 – 34, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, č. j. 1 Cad 80/2005 – 34, byla zamítnuta žaloba žalobce M. D., kterou se domáhal přezkoumání rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 22. 4. 2005, č. j. 2005/11288 – 442, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí Úřadu práce v Třebíči ze dne 20. 1. 2005, o vyřazení žalobce z evidence uchazečů o zaměstnání pro odmítnutí nástupu do zaměstnání bez vážných důvodů. Městský soud v odůvodnění svého usnesení uvedl, že rozhodnutí žalovaného bylo žalobci doručeno dne 28. 4. 2005, dvouměsíční lhůta pro podání žaloby tedy uplynula dnem 28. 6. 2005, protože však žaloba byla podána u Krajského soudu v Brně dne 29. 6. 2005, nezbylo než žalobu pro opožděnost odmítnout podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“).

Proti rozhodnutí městského soudu podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost, v níž poukázal na to, že žalobu podal prostřednictvím advokáta z Rosic u Brna, jenž by se měl vyjádřit k otázce, kdy tato žaloba byla podána.

č. j. 6 Ads 66/2006 - 67

Kasační stížnost stěžovatel doplnil prostřednictvím svého advokáta podáním ze dne 4. 4. 2006, v němž uvedl, že dne 28. 4. 2005 skutečně obdržel rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 4. 2005. Žalobu na přezkoumání zákonnosti rozhodnutí správního orgánu však k soudu posílal dne 24. 6. 2005, tedy v řádné lhůtě stanovené k podání a není mu tedy jasné, z jakého důvodu uvádí městský soud, že nebyla zachována lhůta k podání žaloby, a že žalobu podal opožděně. Domnívá se, že v této věci došlo k pochybení a poškození jeho práv. Navrhuje proto, aby usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2005, č. j. 1 Cad 80/2005, bylo zrušeno a věc tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud napadené soudní rozhodnutí přezkoumal v souladu s ust. § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s., vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil ve své kasační stížnosti, a shledal kasační stížnost důvodnou.

V předmětné věci jde o posouzení, zda žaloba stěžovatele proti rozhodnutí správního orgánu byla podána včas v rámci dvouměsíční zákonné lhůty. Je nesporné, že posledním dnem k podání žaloby byl den 28. 6. 2005, městský soud vyšel z toho, že podle razítka podatelny Krajského soudu v Brně byla žaloba podána osobně dne 29. 6. 2005, tedy opožděně. Je sice pravda, že na žalobě stěžovatele je soudní razítko s datem 29. 6. 2005, kdy i žaloba měla být u soudu osobně podána, k žalobě je však zároveň připojena obálka, na níž je uvedeno razítko poštovního úřadu Rosice u Brna, z něhož vyplývá, že k podání zásilky došlo dne 28. 6. 2005. Na obálce je razítko advokátky JUDr. L. P. Pokud by k podání žaloby k poštovní přepravě došlo dne 28. 6. 2005, byla by žaloba podána včas. Pokud pak stěžovatel v kasační stížnosti uvádí, že žalobu soudu posílal dne 24. 6. 2005, zřejmě vychází z data na žalobě.

Z uvedeného vyplývá, že není jasné, kdy vlastně byla žaloba u Krajského soudu v Brně podána, resp. kdy tomuto soudu byla případně odeslána. Tato otázka musí být spolehlivým způsobem vyřešena, protože jedině tak lze učinit nezpochybnitelný závěr, zda k podání žaloby došlo včas nebo po lhůtě. K objasnění této otázky bude namístě především vyslechnout stěžovatele, zda on skutečně žalobu podával k poštovní přepravě, jak uvádí v doplňku své kasační stížnosti ze dne 4. 4. 2006 nebo zda žaloba byla podána prostřednictvím advokátky JUDr. L. P. Stěžovatel by se měl zároveň vyjádřit k tomu, zda žalobu podával osobně v podatelně Krajského soudu v Brně. Dále se nabízí výslech příslušného pracovníka podatelny Krajského soudu v Brně, který v podatelně přebíral poštu dne 29. 6. 2005, k objasnění, jak je možné, že u písemnosti, jež měla být osobně v podatelně předána, je zároveň připojena poštovní obálka. Konečně zřejmě nezbude než vyslechnout advokátku JUDr. L. P. k tomu, zda žalobu stěžovateli sepisovala ona, a jakým způsobem došlo k podání této žaloby soudu.

Teprve po doplnění řízení v naznačených směrech bude možno dospět ke spolehlivému závěru, zda žaloba byla podána v podatelně Krajského soudu v Brně dne 29. 6. 2005, a tedy opožděně nebo byla dne 28. 6. 2005 podána na poštu, což by znamenalo, že došlo k jejímu podání v rámci dvouměsíční zákonné lhůty. Kasační stížnost byla proto shledána důvodnou a z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud zrušil napadené usnesení Městského soudu v Praze (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

Protože Nejvyšší správní soud zrušil napadené usnesení městského soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení, rozhodne městský soud v novém rozhodnutí i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 110 odst. 2 s. ř. s.).

č. j. 6 Ads 66/2006 - 68

Poučení: Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. července 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru