Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 65/2007Usnesení NSS ze dne 28.08.2007

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 65/2007 - 40

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: Ing. Z. Š., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 10. 2006, č. j. 18 Cad 83/2006 - 15,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen „stěžovatel“) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 25. 1. 2006, č. X; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2007, č. j. 18 Cad 83/2006 - 25, byl stěžovatel vyzván, aby předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto. Současně byl stěžovatel poučen, že může požádat o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti ve smyslu ust. § 35 odst. 7 s. ř. s. Uvedená výzva byla stěžovateli doručena 29. 1. 2007; ve stanovené lhůtě, a ani později, však na ni nereagoval, tj. nedoložil plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti (již v podání ve věci kasační stížnosti ze dne 7. 2. 2006 výslovně stěžovatel uvedl, že takto učiní), ani nepožádal ve smyslu řádného poučení o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatel, který nemá

č. j. 6 Ads 65/2007 - 41

právnické vzdělání, není zastoupen a přes výzvu soudu nepředložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2007

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru