Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 61/2008 - 38Usnesení NSS ze dne 29.10.2008

Způsob rozhodnutíodmítnuto
Účastníci řízeníČeská správa sociálního zabezpečení
VěcDůchodové pojištění - invalidní důchod

přidejte vlastní popisek

6 Ads 61/2008 - 38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: E. M., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 11. 2007, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti blíže neoznačenému rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen „stěžovatelka“) svou kasační stížností ze dne 28. 1. 2008 (přímo Nejvyššímu správnímu soudu doručena 11. 3. 2008) napadá blíže neoznačené rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, vydané ve věci vedené pod sp. zn. 54 Cad 1/2008.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že s ohledem na to, že stěžovatelčina kasační stížnost neobsahovala zákonem předvídané náležitosti podle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), a rovněž přihlížeje k tomu, že stěžovatelka nebyla při podání kasační stížnosti zastoupena advokátem ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., krajský soud usnesením č. j. 54 Cad 1/2008 - 27 stěžovatelku vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení doložila plnou moc udělenou advokátovi, který ho bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a odstranila vady kasační stížnosti tím, že označí rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, uvede, kdy jí bylo napadené rozhodnutí doručeno, uvede, z jakých důvodů rozhodnutí napadá, a co navrhuje. Zmíněné usnesení bylo stěžovatelce doručeno 4. 4. 2008. Na tuto výzvu stěžovatelka do dnešního dne nereagovala.

Stěžovatelka je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byla účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen „s. ř. s.“), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupena advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Vedle toho její kasační stížnost vykazuje takové vady, pro něž nelze v řízení pokračovat (zejména jde o nejistotu, proti kterému rozhodnutí krajského soudu kasační stížnost směřuje a jaké důvody stěžovatelka namítá).

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným, stejně tak vady obsahu kasační stížnosti. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, krajský soud vyzval stěžovatelku k doplnění kasační stížnosti usnesením ze dne 27. 3. 2008, které bylo prokazatelně doručeno dne 4. 4. 2008. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 5. 4. 2008. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.) Lhůta měla tedy končit dne 5. 5. 2008. Stěžovatelka do tohoto data a ani později kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnila, tedy nepředložila plnou moc zvoleného advokáta a neuvedla další zákonné náležitosti.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu nebyly odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu - kasační stížnosti - nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. října 2008

JUDr. Milada Tomková

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru