Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

6 Ads 60/2013 - 12Usnesení NSS ze dne 11.09.2013

Způsob rozhodnutízastaveno
Účastníci řízeníB. Braun Medical s.r.o.
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
VěcSociální ochrana - Zdravotní pojištění

přidejte vlastní popisek

6 Ads 60/2013 - 12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: B. Braun Medical, s. r. o., se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4, IČ 48586285, proti žalovaným: 1) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Jeremenkova 11, Ostrava, IČ 47672234, 2) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, IČ 47114321, 3) Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, se sídlem Michálkovická 967/108, Ostrava, IČ 47673036, 4) Vojenská zdravotní pojišťovna, se sídlem Drahobejlova 1404/4, Praha 9, IČ 47114975, 5) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem Husova 302, Mladá Boleslav, IČ 46354182, 6) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 47114304, zastoupena JUDr. Petrem Šustkem, Ph.D., advokátem, se sídlem Veleslavínova 3, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o snížení úhrad ze zdravotního pojištění zdravotnických prostředků ke dni 1. 1. 2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 10 Ad 5/2013 - 194 ze dne 28. 5. 2013,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností doručenou Městskému soudu v Praze dne 8. 7. 2013 se žalobce (dále též „stěžovatel“) domáhal zrušení v záhlaví označeného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2013, č. j. 10 Ad 5/2013 – 194 – 201, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o snížení úhrad ze zdravotního pojištění zdravotnických prostředků ke dni 1. 1. 2013.

Stěžovatel byl usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2013, č. j. 6 Ads 60/2013 - 6, vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a rovněž byl řádně poučen o následcích nesplnění poplatkové povinnosti.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Usnesení ze dne 25. 7. 2013, č. j. 6 Ads 60/2013 - 6, s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli doručeno dne 9. 8. 2013. Lhůta 15 dní, která byla stěžovateli stanovena pro splnění poplatkové povinnosti, marně uplynula dne 26. 8. 2013 (poslední den lhůty připadl na sobotu 24. 8. 2013, a proto ve smyslu platné právní úpravy je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tedy pondělí 26. 8. 2013). Stěžovatel v této lhůtě soudní poplatek nezaplatil ani převodem (což bylo ověřeno dotazem u pokladníka Nejvyššího správního soudu) ani vylepením kolkových známek. Jelikož tedy stěžovatel do dne vydání tohoto rozhodnutí soudní poplatek nezaplatil a nesplnil tak svou poplatkovou povinnost podle zákona o soudních poplatcích, ač byl řádně ke splnění této povinnosti vyzván a poučen o důsledcích nevyhovění této výzvě, Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. rozhodl o zastavení řízení.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. září 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru